Afbeelding

Ondertekening voor aanleg warmteleiding Rijswijk-Leiden

Algemeen

Maandag 11 juli is het convenant Warmtetransportnet Zuid-Holland voor de regio Leiden ondertekend. Hiermee geven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie en de provincie Zuid-Holland het startsein voor de aanleg van de ondergrondse hoofdwarmtetransportleiding van Rijswijk naar de Leidse regio. Deze leiding kan op termijn woningen, bedrijven en glastuinbouw in de Leidse regio van warmte voorzien, doordat bestaande en nieuw te ontwikkelen warmtenetten op deze leiding aangesloten kunnen worden. Het bestaande warmtenet van Vattenfall in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest (in de wijk Poelgeest) kan in de toekomst een van de afnemers van de warmte zijn. 

WarmtelinQ is een ondergrondse warmtetransportleiding. De (rest)warmte die wordt getransporteerd door de warmteleiding komt vrij bij industriële processen van bedrijven uit de Rotterdamse haven en gaat nu ongebruikt de lucht of het water in. De warmteleiding Rijswijk-Leiden is een uitbreiding van WarmtelinQ, het warmtetransportnet dat de Rotterdamse haven zal verbinden met Den Haag. De verwachting is dat in 2025 de aanleg van de leiding start en eind 2027 de eerste warmte aan gemeenten in de Leidse regio kan worden geleverd. 

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie: ‘WarmtelinQ is een belangrijke pijler in onze transformatie van een gas-infrastructuurbedrijf naar een energie-infrastructuur bedrijf. Belangrijker nog is dat het gebruik van restwarmte forse besparing van aardgas en CO2-reductie betekent en mensen en bedrijven helpt op een toekomstbestendige en betaalbare manier gebouwen te verwarmen’.

Kostenplaatje 

Het totale project WarmtelinQ is een investering van enkele honderden miljoenen euro’s. Met het ondertekende convenant verstrekt de provincie Zuid-Holland een subsidie van 81 miljoen euro voor de uitbreiding naar de Leidse regio. Het ministerie stelt 22,5 miljoen euro extra subsidie ter beschikking voor deze uitbreiding. Gasunie heeft met deze subsidies en met het contract met Vattenfall een positieve investeringsbeslissing kunnen nemen. 

Oegstgeest en WarmtelinQ

De besluitvorming rondom WarmtelinQ ligt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zuid-Holland en Gasunie. De gemeente Oegstgeest volgt de ontwikkelingen van de aanleg van WarmtelinQ op de voet. “In de toekomst zal er meer duidelijkheid komen of en hoe wij als gemeente kunnen meeprofiteren van deze warmtebron. Dit wordt samen met de buurgemeenten in de samenwerking Warmte Leidse Regio nader afgesproken. We blijven ook bezig met onderzoek naar andere duurzame warmtebronnen, zoals geothermie (warmte uit de aarde), aquathermie (warmte uit oppervlaktewater of afvalwater) en individuele oplossingen zoals warmtepompen. Zo zullen we per wijk, samen met de wijk, bekijken welke duurzame energiebron het beste past (zie ook de transitievisie),” aldus een woordvoerder. 

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant