Logo oegstgeestercourant.nl
<p>De VVD hoopt de overige partijen achter zich te krijgen in een plan om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om prioriteit te geven aan versnelde permanente bewoning boven tijdelijke huisvesting van vijf jaar of langer. </p>

De VVD hoopt de overige partijen achter zich te krijgen in een plan om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om prioriteit te geven aan versnelde permanente bewoning boven tijdelijke huisvesting van vijf jaar of langer.

(Foto: Willemien Timmers)

VVD vraagt interpellatiedebat aan - ‘Permanente huisvesting verkiezen boven tijdelijke opvang statushouders’

VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren heeft afgelopen maandag een interpellatiedebat aangevraagd voor de raadsvergadering van vandaag, donderdag 29 april. Het debat moet gaan over de toekomstige bestemming van het Hoefijzergebouw en een daar naast liggend gebouw.

Dit in verband met de eventuele aanvraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de eigenaar van het pand Wieglia voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. De partij hoopt de overige partijen achter zich te krijgen in een plan om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om prioriteit te geven aan versnelde permanente bewoning boven tijdelijke huisvesting van vijf jaar of langer.

De VVD heeft in de aanloop naar dit debat een aantal technische vragen opgesteld, waarvan het antwoord volgens hen van belang is om een goede totaalafweging te maken voor wat betreft de toekomst van deze twee gebouwen achter het raadhuis.

“Wij willen deze vragen tijdens de raadsvergadering stellen, voorafgaand aan de behandeling de moties van het CDA over ditzelfde onderwerp.” Zo dient het CDA (samen met D66) een motie in waarin ze oproepen te komen tot een werkgroep om na hun komst de statushouders te helpen goed en snel te integreren, en om als Oegstgeest samen te werken met regiogemeenten ook daar waar het gaat om de toekomstige, permanente huisvesting.

De VVD wil, voordat er over deze moties gesproken wordt, dus eerst discussiëren over een andere mogelijkheid, namelijk het nu al aansturen op permanente woningbouw.

“Hoe ziet het hele proces er uit als wordt overgegaan tot het laten staan van het Hoefijzergebouw en deze versneld te verbouwen tot zelfstandige appartementen voor permanente bewoning?”, wil de VVD weten. “En wat is de snelst haalbare termijn vanaf goedkeuring van de raad tot vergunningverlening voor permanente bewoning als er geen bezwaar wordt ingediend? We gaan er hier vanuit dat het Hoefijzergebouw dan blijft bestaan en verbouwd wordt tot zelfstandige duurzame appartementen voor permanente bewoning.”

De VVD wil ook weten welke effecten eventuele bezwaren hebben op de ‘tijdlijn’ als het COA inderdaad een aanvraag voor het opvangen van 175 statushouders en 80 spoedzoekers indient. “Is het juridisch mogelijk dat bezwaarmakers het tijdelijke gebruik en invulling van het gebouw kunnen laten blokkeren door de rechter?”, wil de partij weten. En ook: “Is het juridisch dus mogelijk dat wanneer men toch gebruik maakt van het Hoefijzergebouw en het aanpalende gebouw tijdens de bezwaarprocedures, de rechter alsnog kan oordelen dat dit in strijd is en verder gebruik voor tijdelijke opvang verbiedt?”

Met deze vragen wil de VVD inschatten hoe lang het kan duren voordat er daadwerkelijk tijdelijke bewoners komen, als hun komst tot aan de Raad van State wordt aangevochten. “Is het juist dat het al snel 2,5 jaar kan gaan duren voordat COA/Wieglia definitief gebruik kunnen maken van het Hoefijzergebouw?”

Middels een motie, samen met Hart voor Oegstgeest ingediend, wil de VVD de andere partijen achter zich krijgen om ook een voorkeur uit te spreken voor (versnelde) permanente woningbouw boven langdurige ‘tijdelijke’ huisvesting. “Dit omdat de woningmarkt in Oegstgeest en in de regio voor diverse doelgroepen een groot tekort aan geschikte woningen kent.”

De VVD hoopt bijval te krijgen om te onderzoeken in hoeverre versnelde ‘duurzaam permanente woningbouw’ op de locatie Hoefijzergebouw en het gebouw ernaast, haalbaar is. “We hopen dat permanente bewoning na renovatie of nieuwbouw binnen drie jaar of eerder haalbaar is, uitgaande van een integrale benadering van het bestemmingsplan de Geesten met daarin een postzegelbestemmingsplan Overgeest.”

De VVD zag zich waarschijnlijk genoodzaakt tot deze ‘actie’ omdat in de commissievergadering van 20 april bleek dat een meerderheid van de Oegstgeester gemeenteraad positief staat tegenover het opvangen van de statushouders en spoedzoekers.

In deze vergadering bleek dat Progressief Oegstgeest, D66 en het CDA het plan van het COA in principe steunen.

Tijdens de commissievergadering maakten zeven mensen van de gelegenheid gebruik om in te spreken, onder wie Oegstgeester Courant columniste Nazanin Amini die vijf jaar geleden als statushouder in Oegstgeest kwam wonen. Zij brak een lans voor de opvang van statushouders zoals zijzelf en haar gezin, die graag een bijdrage willen leveren aan de (Oegstgeester) samenleving.

Uitgesproken tegenstanders waren er ook, die met name de hoeveelheid alleenstaande mannen een probleem vonden. “Op de dichtbij gelegen middelbare school zitten zo’n zeshonderd puberende meisjes,” aldus één van hen. Bewoners uit de omgeving uitten ook hun zorgen over de veiligheid bij calamiteiten en de verkeersveiligheid, omdat het Hoefijzergebouw slechts via één toegangsweg bereikbaar is.

In reacties die volgden van raadsleden leek dus een meerderheid (D66, PrO en CDA) te neigen naar het instemmen met opvangen, mits er aan voorwaarden wordt voldaan over veiligheid, er mensen met verschillende achtergronden en gezinssamenstellingen worden opgevangen en er afspraken worden gemaakt over goede integratie.

De VVD, Hart voor Oegstgeest (HvO) en Lokaal Oegstgeest zijn tegen het plan. Voor hen is het te omvangrijk.

De gemeenteraad vergadert vanavond over de aanvraag van het COA. Als het door de VVD aangevraagde interpellatiedebat niet voor verandering van inzicht zorgt, zal over de diverse moties gestemd worden en geeft de gemeenteraad een advies over het wel of niet opvangen van 175 statushouders en 80 spoedzoekers in de gebouwen achter het gemeentehuis. Het definitieve besluit hierover wordt dan hierna door het college van burgemeester en wethouders genomen.


(Willemien Timmers - Met dank aan SleutelstadFM/IJsbrand Terpstra)

Meer berichten