Logo oegstgeestercourant.nl
De fractievoorzitters van CDA, PrO en VVD met het coalitieakkoord 2018-2022. | Foto Willemien Timmers
De fractievoorzitters van CDA, PrO en VVD met het coalitieakkoord 2018-2022. | Foto Willemien Timmers

VVD, CDA en Progressief Oegstgeest presenteren coalitieakkoord

  Politiek

Op donderdag 7 juni presenteerden VVD, CDA en Progressief Oegstgeest, de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, het door hen geschreven coalitieakkoord.

In verhouding met buurgemeenten heeft het lang geduurd voordat het akkoord er lag. Daar waren volgens procesbegeleider Roel Freeke meerdere redenen voor. De vakanties, de vele doorrekeningen en bereidheid om elkaars idealen er voldoende in naar voren te laten komen.

Werkbaar compromis

Het coalitieakkoord heeft als titel 'Groen, Sterk en Betrokken'. "Aan u de taak om te bedenken van welke partij welk woord kwam", aldus VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren. "We hebben een werkbaar compromis gevonden; het akkoord is ambitieus en opgavegericht. We hebben tijdens het opstellen van het akkoord steeds voor ogen gehouden dat er ook voor de andere partijen ruimte moet zijn om mee te denken, om zo een zo breed mogelijk draagvlak te creëren."

Grijze bak

Een aantal opvallende punten springt uit het coalitieakkoord naar voren.
Zo zullen de grijze afvalbakken aan huis niet vervangen worden door centrale wijkcontainers. De nieuwe coalitie wil de Oegstgeester burger evenwel toch financieel te prikkelen hun afval beter te scheiden. "De chip die nu al in de grijze bak zit, kan hiervoor gebruikt worden." De fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest, Melanie van Driel, legde uit dat inwoners ook afscheid kunnen nemen van hun grijze containers. "Zij kunnen hun restafval naar de gemeentewerf brengen. Zo betaalt de vervuiler."


Een opmerking uit de zaal dat de plannen rondom de afvalinzameling nogal vaag overkomen, deed de wenkbrauwen achter de tafel omhoogrijzen. "Dit is juist één van de meest concrete passages", aldus van Driel.

Onderwijshuisvesting

Een ander opvallend punt is dat de coalitie vooralsnog alle te maken kosten voor renovatie en verbouw van onderwijshuisvesting voor zich uit schuift, op de te maken kosten voor de uitbreiding van brede school Het Dok in Nieuw Rhijngeest (3 miljoen) na.

Slechts een paar weken geleden liet verantwoordelijk wethouder Jan Nieuwenhuis nog weten dat deze kosten voor het onderhoud van de Oegstgeester scholen (15 miljoen euro) onontkoombaar en door een extern bureau aangetoond waren, en dat het op peil houden van de kwaliteit van de gebouwen verplicht is vanuit het Rijk. Spaargaren legde uit daar anders over te denken. "Dit is geen dichtgetimmerd geheel. We willen in de gemeenteraad eerst een inhoudelijke discussie over het uitwerkingsplan voor het onderhoud van de scholen."

Dit betekent voor onder andere de Leo Kannerschool aan de Hazenbos dat het voorlopig onduidelijk is hoe zij verder moeten, terwijl zij juist van plan zijn containers neer te zetten als vervanging van de klaslokalen in de kelder en in het bijgebouw, omdat de luchtkwaliteit daar volgens de inspectie slecht is. "We hebben nu nog geen besluit over de huisvesting van de Leo Kannerschool genomen, omdat daar meerdere scenario's mogelijk zijn", aldus Spaargaren.

Oegstgeest werkt aan het verder verlagen van de gemeenteschuld. In 2015 moet de schuld tussen de 40 en 45 miljoen euro zijn.

Ook moet er de komende jaren worden geïnvesteerd in duurzaamheid. "Er komen wijkambassadeurs die het voortouw moeten gaan nemen." Tevens moet Oegstgeest een Fairtrade gemeente gaan worden.
Voor wat betreft de regio moet de samenwerking worden geïntensiveerd en de samenwerkingsverbanden herijkt, maar Oegstgeest blijft zelfstandig.

De gemeente Oegstgeest komt met een Actieplan Eenzaamheid. "We willen investeren in de samenleving", aldus Eibertjan van Blitterswijk (CDA). "Ook willen we betere schuldhulpverlening."

Naast het niet investeren in onderwijshuisvesting, zal ook een aantal (verkeers)projecten uit het 'Mobiliteitsplan 2017-2027' geen doorgang vinden. Zo komt er meer geld vrij (6 à 7 miljoen euro) om schulden af te lossen.

(Willemien Timmers)

----------------

Oppositiepartijen over het coalitieakkoord

Reactie D66 Oegstgeest

D66 Oegstgeest is blij dat er eindelijk een coalitieakkoord ligt. De onderhandelende partijen hebben een aantal standpunten van D66 in het coalitieakkoord overgenomen.

Op delen van het gebied van Duurzaamheid, zoals het Revolving Fund, sterke gemeente en verbetering van de communicatie met inwoners zal D66 er bovenop zitten dat dit college er ook echt werk van maakt, omdat dit plannen zijn waar D66 al jaren voor is.


Tegelijk merkt D66 Oegstgeest op dat een aantal zaken vooral bedekt blijft of wordt doorgeschoven. De OZB-verhoging van 900.000 van het vorige college wordt omarmd en verder verhoogd met een 100.000. Weliswaar gecompenseerd met minder rioolheffingen, maar het moet nog blijken of die verlaging inderdaad mogelijk zal zijn. D66 vindt dat er dan ook eerlijk gezegd moet worden dat er een belastingverhoging wordt doorgevoerd.
Extra inkomsten worden door de inwoners opgehoest en bezuinigingen worden doorgevoerd op onderwijshuisvesting en oplossingen voor verkeersknelpunten (de mobiliteitsnota). Dat is dus minder duurzaam, hoe we echt resultaten gaan bereiken en hoe we dat gaan betalen blijft onduidelijk.


D66 gaat op inhoud oppositie voeren. En het beleid kritisch volgen. De coalitie zei dat de hand werd uitgestoken naar de oppositie om samen beleid te maken. D66 neemt die uitnodiging graag aan, mits er dan ook daadwerkelijk invloed kan zijn op het beleid.

-----

Reactie Lokaal

Het coalitieakkoord van VVD, PrO en CDA ziet er verzorgd uit: mooi geredigeerd en strak van lay-out. Dat mag ook wel als je 20.000 euro uitgeeft aan een externe procesbegeleider. Jammer alleen dat er geen budget voor is. Zo "financieel solide" gaat deze coalitie dus van start.


De coalitie is ambitieus, gaat alles beter doen, terwijl de lasten voor burgers niet gaan stijgen. Het klinkt prachtig. Deze coalitie wast ook op 30 graden schoon. U krijgt als inwoner/ huiseigenaar echter heel wat sigaren uit eigen doos.
De OZB wordt verhoogd om het wegvallen van de precario te bekostigen. Dat staat niet in het coalitieakkoord. Dat is stilletjes door het huidige college al in de Perspectiefnota gezet. Niet echt beleidsarm dus. Wel een slimme truc. Men stelt dat de lasten voor de burger niet zullen stijgen. Maar of de nutsbedrijven hun rekeningen met eenzelfde bedrag omlaag gaan brengen valt nog te bezien. "Gemiddeld genomen" nemen de lasten voor burgers niet toe. De huiseigenaar draait via de OZB-verhoging op voor het wegvallen van de precario.


Daarnaast wordt de OZB in de komende vier jaar nog eens met totaal 600.000 euro verhoogd. Ook dat wordt verkocht als budgettair neutraal, omdat men denkt te kunnen bezuinigen op rioolonderhoud. Dat heet boterzacht.
Veel van de maatregelen die nu gepresenteerd worden, zijn in de verkiezingstijd als "vertrouwelijk" aangemerkt. Dat heeft er voor gezorgd dat een goede inhoudelijke discussie tijdens de verkiezingen niet is gevoerd.

'Dat kost de gemeente credit bij de schoolbesturen'

Dit coalitieakkoord presenteert veel onbetaalde rekeningen en losse eindjes. Wat opvalt is dat de precarioreserve (die bedoeld is om de wegvallende precario per 2022 op te vangen) al in 2019 en 2020 wordt ingezet om incidentele tekorten te dekken.

Daarnaast wordt het mobiliteitsplan voor ettelijke miljoenen uitgekleed, worden de ambities op afvalinzameling teruggeschroefd en zijn – heel interessant – de bijna 30 miljoen aan onvermijdelijke investeringen in onderwijshuisvesting niet in het coalitieakkoord terug te vinden. Dat kost de gemeente geloofwaardigheid en credit bij de schoolbesturen.


Geen woord in het coalitieakkoord over integriteit. Daar hadden zeker wat woorden aan besteed mogen worden.

-----

Reactie Hart voor Oegstgeest

Hart voor Oegstgeest heeft het resultaat van 11 weken lang onderhandelen met enige zorg bekeken. Het is een coalitieakkoord dat door VVD/CDA, met dit keer PrO, is opgesteld. Het is een vervolg van de coalitieagenda van VVD/CDA en Hart voor Oegstgeest (voorheen LO). Het is goed om deze twee documenten zorgvuldig naast elkaar te leggen.
En dan valt er wel een paar zaken op.

Toekomstvisie Leidse regio
We zijn blij met de stellige uitspraak dat de toekomst van Oegstgeest in de Leidse regio ligt, maar wel als zelfstandige gemeente (pagina 3).

Integriteit
In de coalitieagenda van 2014 wordt in hoofdstuk 2 (pag. 2) Integriteit al als een belangrijk thema benoemd. En, dat een integer gemeentebestuur en ambtelijk apparaat basisvoorwaarden zijn voor een betrouwbaar bestuur. Daar moet een ieder het mee eens zijn. Helaas komt het thema integriteit in het nieuwe coalitieakkoord in het geheel niet voor. Het woord integriteit staat er zelfs niet één keer in (m.u.v. de laatste pagina waar de burgemeester het dossier integriteit is toebedeeld). Wij vinden dat geen goede zaak.

Inhoudelijk gaan wij verder hier en nu niet in op de verschillende onderdelen van het voorliggende coalitieakkoord. Er zal komende week in de raad uitvoerig over gesproken worden, en dat is de juiste plek om dat te doen. Hart voor Oegstgeest zal op constructieve wijze het coalitieakkoord en de voorgestelde kandidaat-wethouders beoordelen, en dat in de eerste plaats in de Raad.

Meer berichten