Logo oegstgeestercourant.nl
<p pstyle="kop_kort_17pt">Oegstgeest: Oppervlakte: 7,97 km&sup2; - Aantal inwoners: 25.000 - Gemiddeld inkomen: &euro; 53,000 per huishouden (NL &euro; 36.000) - Gem. WOZ-waarde: (2019) &euro; 396.000 (NL &euro; 248.000) -&nbsp;</p><p>Levensverwachting: 82,3 jaar (NL 81,0) - Oegstgeest telt in totaal 12.224 adressen, met 12.195 verblijfsobjecten, 9 standplaatsen en 20 ligplaatsen. - Burgerlijke staat: Ongehuwd 46,5%, Gehuwd 41,1%, Gescheiden 7,3%, Verweduwd 5,1% - Leuk feitje: De meeste Oegstgeestenaren zijn deze week jarig: op 2 oktober (83). Het kleinste aantal op 12 oktober (37).</p>

Oegstgeest: Oppervlakte: 7,97 km² - Aantal inwoners: 25.000 - Gemiddeld inkomen: € 53,000 per huishouden (NL € 36.000) - Gem. WOZ-waarde: (2019) € 396.000 (NL € 248.000) - 

Levensverwachting: 82,3 jaar (NL 81,0) - Oegstgeest telt in totaal 12.224 adressen, met 12.195 verblijfsobjecten, 9 standplaatsen en 20 ligplaatsen. - Burgerlijke staat: Ongehuwd 46,5%, Gehuwd 41,1%, Gescheiden 7,3%, Verweduwd 5,1% - Leuk feitje: De meeste Oegstgeestenaren zijn deze week jarig: op 2 oktober (83). Het kleinste aantal op 12 oktober (37).

(Diagram: René Timmers)

25.000 inwoners in Oegstgeest: Zijn de voorzieningen nog wel toereikend?

Deze maand tikt Oegstgeest de 25.000 inwoners aan. Dat betekent dat Oegstgeest sinds 1996 met 25 procent gegroeid is, en dat gaat nog een beetje door, tot Nieuw-Rhijngeest Zuid is afgebouwd. De vraag is of Oegstgeest dan ‘af’ is. In de beantwoording van deze vraag komen allerlei thema’s en nieuwe vragen bovendrijven.

Willemien Timmers

Zijn bij dit toenemende bewonersaantal de voorzieningen van Oegstgeest nog wel toereikend? Oegstgeest is een heerlijk dorp om te wonen, maar als er weinig ruimte meer is voor ontwikkeling, wordt het dan een woonplaats voor de ‘happy few’?

Een aantal organisaties ging in op de vraag of, nu het dorp zo aan het groeien is geweest en dat nog steeds doet, hun activiteiten onder druk komt staan, of Oegstgeest ‘vol’ is, en of er (te veel) wachtlijsten zijn. Zien zij de toekomst met vertrouwen tegemoet?

Sociale huurwoningen

We beginnen onze ronde bij de Stichting MeerWonen, die verreweg het grootste deel sociale huurwoningen in Oegstgeest onder zijn hoede heeft.

Het aantal ingeschreven woningzoekenden uit Oegstgeest is in de afgelopen jaren alleen maar gestegen. In 2015 waren dat bijna 1.800 mensen; in 2019 liep dit aantal op naar ruim 2.400. Een toename van 33 procent. Het aandeel woningzoekenden dat actief zoekt, is vergelijkbaar gestegen tot ongeveer 550. Sinds 2015 is het aantal verhuringen gedaald van ruim 100 naar ongeveer 80 per jaar. 80 woningen voor 550 woningzoekenden betekent dus een wachttijd van bijna 7 jaar.

Bij deze cijfers is het goed om te weten dat er in 2014 voor het laatst sociale huurwoningen nieuw werden gebouwd in Oegstgeest.

MeerWonen zegt de voorraad sociale huurwoningen in Oegstgeest graag te willen laten groeien, en daar financieel en organisatorisch ook de mogelijkheden voor te hebben. In de huidige woonvisie is afgesproken dat 25 procent van nieuwbouw een sociale huurwoning moet zijn. “Met de bouw van 113 woningen in de periode 2019 – 2022 waarover een prestatieafspraak is gemaakt, is sinds die tijd geen vooruitgang geboekt. Er is zelfs nog niet gestart met het bouwrijp maken van de betreffende grond. Wij vinden dit erg spijtig voor de vele woningzoekenden in Oegstgeest”, laat MeerWonen weten. “We zien dat de doorstroming stokt door het gebrek aan nieuwe sociale, maar ook iets duurdere, betaalbare woningen.”

Het aantal woningen, dat in de afgelopen jaren gelukkig niet is gedaald, is bij lange na niet voldoende om te voorzien in de groeiende behoefte. “En dan hebben we het nog niet eens over de specifieke woonbehoefte van verschillende groepen, zoals ouderen en werkende jongeren. Tijd om aan de slag te gaan!”

Zoals de plannen voor in Nieuw-Rhijngeest Zuid en Nieuw Rhijnvaert (op de grens van Rijnsburg en Oegstgeest) er nu uitzien, komen er de komende jaren ruim 200 sociale huurwoningen bij. “Onze verwachting is niet dat dit voldoende is voor de periode tot 2030, maar de grote uitbreidingslocaties voor Oegstgeest lijken daarmee wel ‘op’. Toevoeging van nieuwe woningen, óók sociale huurwoningen zal dan binnen het bestaand gebied moeten gebeuren.”

Zorg

Marente laat weten als ouderenzorg-aanbieder de groei zeker nog aan te kunnen. “We verwachten zeker meer vraag naar zorg. In eerste instantie zal dat thuiszorg zijn en dagbesteding voor mensen met lichtere vormen van dementie die nog thuis wonen. Voor de thuiszorg is er overigens geen wachtlijst.” Ook de vraag naar zware verpleeghuiszorg zal naar alle verwachting groeien. “En daarbij vraagt uitbreiding wel de nodige tijd; een extra verpleeghuis is niet zomaar gerealiseerd.” Daarnaast wil Marente samen met anderen, ouderen helpen veilig te wonen in de eigen of in een nieuwe zelfstandige (beschutte) woonsituatie.

De kwaliteit van de verleende diensten staat niet meer dan elders onder druk staat. ”Als er al druk is, dan is het eigenlijk altijd het gevolg van het niet kunnen invullen van vacatures. Capaciteitsproblemen voorzien wij eigenlijk vooral in de verpleeghuiszorg en voor beschutte woonvormen waar mensen veilig en goed kunnen wonen. Als zich hier binnen het dorp mogelijkheden voor doen, lijkt het zeer raadzaam deze te benutten!”

Ook Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest zet zich ervoor in dat de oudere Oegstgeestenaren prettig en zelfstandig kunnen blijven wonen in het dorp. Zij bepleiten dat er meer voor senioren gebouwd moet worden, zowel in de luxe als middenklasse huur als sociale huurwoningen. “Senioren zijn graag bereid om daarvoor hun ruime huis achter te laten voor jonge gezinnen, zo is gebleken tijdens verschillende informatiebijeenkomsten. Een substantieel aantal senioren wil in hofjes gaan wonen. Onze onlangs opgerichte Vereniging Oegstgeester Hofjes heeft binnen twee weken inmiddels ruim 70 leden met serieuze belangstelling. We verwachten een groot tekort aan seniorenwoningen waar zij ook zorg kunnen ontvangen.”

Kinderopvang

Kinderopvangorganisaties lopen goed, en hebben in Oegstgeest te maken met wachtlijsten

De SKO (Stichting Kinderopvang Oegstgeest) laat weten deze per locatie en per dag verschillen. “De maandag, dinsdag en donderdag blijven vooral bij de buitenschoolse opvang onverminderd populair.”

De SKO loopt er vooral tegenaan dat nieuwe locaties lastig te vinden zijn. “Per kind hebben we 3,5 vierkante meter binnen en 3,5 vierkante meter buitenruimte nodig. Die ruimte is niet makkelijk te vinden in het dorp, zeker niet tegen een acceptabele prijs. Daar waar in bouwplannen vaak wel scholen zijn meegenomen is niet altijd aan kinderopvang gedacht in het verleden. En dan is het naderhand soms heel lastig om genoeg opvangplekken te creëren.”

Ook Floreo-kids heeft nog steeds volle groepen op de drie kinderopvanglocaties die zij hebben in Oegstgeest. Op de ‘klassieke’ drukke dagen hebben zij op bepaalde groepen wachtlijsten.

Beide kinderopvangorganisaties laten weten dat, ook al gaat het bij de twee nog goed, het vinden van personeel uiteindelijk de grootste bottleneck is.

SKO-bestuurder Evalien Rengers hoopt dat in de toekomst faciliteiten voor verschillende leeftijdsfases gecombineerd kunnen worden. “Het idee dat Leo Kannerschooldirecteur Douwe Splinter had voor een gebouw waar de school, SKO en ouderenzorg in zouden zitten vonden wij geweldig. Zo zouden we in één klap heel veel vliegen kunnen slaan.”

Onderwijs

Voor veel basisscholen in Oegstgeest is ruimte geen vanzelfsprekendheid.

Bij het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest zijn vier scholen aangesloten. Bij drie van deze vier is er geen fysieke ruimte meer voor verdere groei, enkel bij Daltonschool Oegstgeest is nog ruimte.

“De huisvesting van de Gevers-Deutz Terweeschool en OBS De Vogels voldoet niet meer, en aanpassingen zijn dringend noodzakelijk”, laat het bestuur weten. “Met name de slechte luchtkwaliteit is een punt van zorg.”

De Gevers-Deutz Terweeschool, OBS De Vogels, en de Montessorischool hebben wachtlijsten, ‘waarvan de aantallen lastig te noemen zijn, omdat deze snel veranderen’. “Kinderen moeten immers uiteindelijk toch ergens naar school.” Het OPOO-bestuur maakt zich zorgen over het kunnen blijven bieden van een gezonde werkomgeving. “Het aantal vierkante meters per schoolgebouw is een probleem. Te veel kinderen in een kleine ruimte. We hebben een capaciteitsprobleem.”

Niet alleen de eerdergenoemde drie openbare scholen kunnen niet verder groeien. Ook de protestants-christelijke Hofdijckschool geeft aan niet meer groei aan te kunnen, en wisselend per jaargroep, een wachtlijst te hebben.

Collega-school Joris de Witte heeft geen wachtlijst, en kan nog wel groei aan. “Al moet in de toekomst de verkeerssituatie rondom de school dan wel moet veranderen.”

Christelijke basisschool De Lichtwijzer kan alleen nog meer groei aan als zij een deel van de naschoolse opvang in gebruik gaan nemen. Zij kennen geen wachtlijst, maar hun maximum aan capaciteit ‘is wel zo’n beetje bereikt’. Overigens is het gebouw van De Lichtwijzer volgens de directrice ‘niet toekomstbestendig qua klimaat en temperatuur’.

Het Dok, in Nieuw-Rhijngeest, kan wellicht op jaloerse ogen rekenen van andere scholen. Als alles volgens plan verloopt, breiden zij in september 2021 uit. “Dan is het mogelijk om de leerlingen te plaatsen die op dit moment bij ons aangemeld zijn. Er zijn meer woningen rond de school gebouwd dan aanvankelijk gepland was, het gebouw is nu compleet in gebruik.” De school heeft voor sommige groepen een wachtlijst. “Vooral zij-instromende leerlingen kunnen niet altijd terecht. Dat is voor kopers van een (nieuw) huis wel eens een verrassing.

Voor alle scholen geldt dat voor de toekomst het lerarentekort een rol kan gaan spelen, en dat daar iets aan gedaan moet worden.

Sport

Oegstgeest kent een zeer actief sportleven, maar kunnen alle Oegstgeestenaren hier in de toekomst van blijven genieten?

Hockeyclub LOHC is het afgelopen seizoen flink gegroeid en is momenteel de op vier na grootste club van Nederland. Momenteel is er geen wachtlijst, en ‘met zes velden en een ruim opgezet clubhuis is er echter zeker ruimte voor groei.”

ASC zit ten aanzien van competitievoetbal tegen zijn maximale capaciteit aan. In cricket en in de alternatieve spelvormen op andere tijden (denk aan 7 tegen 7 en walking voetbal) is er nog wel ruimte voor groei. Een wachtlijst is nog niet in zicht, maar ASC sluit het voor de toekomst niet uit. Benadrukt wordt dat de club inmiddels wel een capaciteitsprobleem heeft omdat de natuurgrasvelden de belasting jaarrond niet aan kunnen. “Daarom willen we graag twee kunstgrasvelden aanleggen.”

FC Oegstgeest kan nog iets aan groei aan voor wat betreft de zaterdag. “Betrekken we de zondag erbij als wedstrijddag dan is er nog uitbreiding mogelijk. Wel zijn de trainingsfaciliteiten een probleem qua capaciteit.” Om toekomstbestendig te zijn, denken zij aan mogelijkheden om ook wedstrijden op zondag te spelen. Bovendien willen zij graag een extra kunstgrasveld voor trainingen.

Ook FC Oegstgeest heeft geen wachtlijst, ‘maar er is een kans dat die wel komt.’

Korfbalvereniging Fiks kan op zijn huidige locatie nog groei aan. De club heeft dan ook geen wachtlijst. “Voor de toekomst zouden we wel graag meer gebruik kunnen maken van sporthal De Cuyl voor selectieteams, of een eigen sporthal op onze eigen locatie bouwen.”

De Oegstgeester Golfclub zit op dit moment qua ledenaantal aan zijn maximum, en werkt met een (korte) wachtlijst. “Wij hebben net een prachtige nieuwe 9 holes golfbaan en twee handicarts, dus wij zien de toekomst zeer zonnig tegemoet.”

Bij Biljartcentrum Oegstgeest, waar tien biljartverenigingen spelen is er zeker ruimte voor meer groei, en zijn er geen wachtlijsten.

Financiën en vrijwilligers

Qua financiën moeten de verenigingen, nu de gemeente zich heeft teruggetrokken als subsidieverstrekker, alle zeilen bijzetten. LOHC: “Wij hebben een aantal trouwe sponsoren, maar zien ook dat het in deze tijd van onzekerheid moeilijk is om nieuwe sponsoren aan te trekken. Wellicht dat de gemeente een faciliterende rol kan spelen in het actief samenbrengen van bedrijfsleven en sportverenigingen.”

Een ander gemeenschappelijk knelpunt is het vinden van betrokken vrijwilligers, als trainer, kantinemedewerker of bestuurder. Daar moet wel iets veranderen, geven de meesten aan. “We zijn immers geen sportschool waar je voor je abonnement een bepaalde dienstverlening verwacht.”

Meer berichten