Op weg naar de verkiezingen: Lijsttrekkers over de Sociale Agenda | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: PR

Op weg naar de verkiezingen: Lijsttrekkers over de Sociale Agenda

  Politiek

D66

In het sociaal domein wordt de discussie gedomineerd door budgetten. D66 wil dat het weer gaat over mensen en het garanderen van gelijke kansen voor iedereen. Betaalbaarheid, nu en later, vraagt om creatieve oplossingen en daadkrachtig bestuur.

D66 staat voor het behoud van eigen regie met begeleiding van gemeente op zoek naar de noodzakelijke zorg. We hebben aandacht voor de kwetsbare groepen en staan voor een integrale en wijkgerichte aanpak. D66 wil ruimte voor experimenten met innovatieve zorgvormen en het stimuleren van initiatieven vanuit inwoners of lokale maatschappelijke organisaties.

Preventie is een belangrijke voorwaarde. D66 kiest voor een sterke rol van de gemeente voor de verbinding tussen inwoners, huisartsen, scholen en andere organisaties. Voorzieningen als het dorpscentrum, K&O, (sport)verenigingen en buurtnetwerken zijn voor D66 onmisbaar.

Efred Bus


VVD

Op de woningmarkt is er een tekort aan starterswoningen, huurwoningen met een huur van € 710 - € 1000 en levensloopbestendige woningen voor ouderen. De VVD wil zich hiervoor inzetten.

Om werk te vinden dienen mensen met een bijstandsuitkering hun uiterste best te doen. 21% van alle bijstanders in Oegstgeest verricht vrijwilligerswerk, de VVD vindt dat alle bijstanders iets terug mogen doen voor de samenleving, indien mogelijk. Veiligheid blijft prioriteit voor de VVD. Het aantal woninginbraken is gedaald, Oegstgeest is veiliger geworden. Het hoge onveiligheidsgevoel onder ouderen moet extra aandacht krijgen.
Oegstgeest heeft een rijk (sport-)verenigingsleven en vele vrijwilligers. Dit maakt Oegstgeest een aantrekkelijke woongemeente. De VVD wil dit graag blijven ondersteunen.
Het zwembad hebben we open weten te houden. De VVD wil het huidige mooie aanbod en hoge niveau aan (sport-)voorzieningen behouden en ondersteunt dit ook.

Sven Spaargaren


Progressief Oegstgeest

Wanneer het goed gaat met alle groepen binnen de samenleving, gaat het goed met Oegstgeest als geheel. Progressief Oegstgeest staat voor een dorp waar iedereen mee kan doen.

Wij willen dat de gemeente (overschotten in) de jaarrekening gebruikt voor de zorg en sociaal beleid en daarmee
• Ondersteuning biedt aan mensen die net iets meer verdienen dan de bijstandsnorm - Oegstgeest doet nu onder voor de rest van de regio op dit gebied.
• Het (openbaar) vervoer zo toegankelijk mogelijk maakt
• Ondersteuning biedt aan initiatieven op het gebied van zorg, participatie en het voorkomen van eenzaamheid – bijvoorbeeld Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest.
• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van een werkplek

Wij hopen met u te werken aan een sociale gemeente!

Melanie van Driel


Hart voor Oegstgeest

Betrokkenheid van burgers bij elkaar en de bereidheid zich daadwerkelijk in te zetten is groot in Oegstgeest. Hart voor Oegstgeest wil de dorpse sfeer behouden en versterken.

• Nieuwbouw achter het gemeentehuis is vooral voor aangewezen groepen: ouderen, starters en middeninkomens. Ouderen die een woning in Oegstgeest achterlaten krijgen voorrang.
• Meer aandacht is nodig voor ondersteuning van mantelzorgers.

• Hart voor Oegstgeest is blij met het burgerinitiatief 'Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest' en staat achter de doelen: voldoende aanpasbare woningen, zorg op maat en verhogen welzijn door ondersteuning in onderhouden van eigen netwerk.

• De gemeente dient meer bekendheid te geven aan het Sociaal Team: zorg op maat, extra zorg indien noodzakelijk en zo dicht mogelijk bij de mensen.

• Bij jeugdzorg meer inzetten op preventie. Lange wachttijden zijn niet acceptabel.

Frits van Dissel


CDA

Het CDA staat pal voor uitstekende en betaalbare zorg voor jong en oud.

Senioren moeten langer zelfstandig thuis kunnen wonen, met goede zorg aan huis en ruimte voor woningaanpassingen. De CDA-wethouder investeerde in betere ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers, AED's komen beschikbaar in de openbare ruimte en reanimatiecursussen worden gestimuleerd. Het CDA wil een Actieplan Eenzaamheid, om dit maatschappelijke probleem echt aan te pakken. 46% van de 65+'ers is eenzaam, 10% ernstig. Zorg voor (klein)kinderen heeft bij het CDA prioriteit. We stimuleren - in het belang van de kinderen - het voorkomen van (v)echtscheidingen door de professionals van het CJG. We zetten in op meer samenwerking tussen school, sport en zorgprofessionals, zodat de zorg steeds dichter bij huis komt. Zo ondersteunen we de ontwikkeling van kinderen optimaal, voorkomen we verergering van problemen en zorgen we voor kortere wachtlijsten.

Eibertjan van Blitterswijk


Lokaal

Een sociaal dorp heeft een goed voorzieningenniveau. LOKAAL vindt dat iedereen die om wat voor reden ook tijdelijk of langdurig meer moeite heeft om in de maatschappij mee te doen, geholpen moet kunnen worden.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat regelingen in de regio op elkaar afgestemd zijn. Kinderen en jongeren die zorg nodig hebben, moeten snel en adequaat kunnen worden geholpen. LOKAAL zet stevig in op preventie door een intensieve samenwerking tussen jeugd- en gezinsteam (JGT), onderwijs en zorg. De groep ouderen wordt de komende jaren groter en dat maakt seniorenwoningen, mantelzorg, dementie en eenzaamheid belangrijke thema's in Oegstgeest. LOKAAL is een warm voorstander van het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven dat bezig is met het vormen van buurtnetwerken en binnen Plan Overgeest seniorenwoningen wil ontwikkelen. LOKAAL stelt zich ten doel het voorzieningenniveau te verbeteren en binnen de regio gelijk op te gaan.

Sandra Mroseck


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>