Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Fractievoorzitter Sven Spaargaren (l) schudt Marcus Rolloos in 2018 de hand omdat hij met voorkeurstemmen opnieuw een VVD-zetel in de gemeenteraad wist te veroveren. | Archieffoto</p>

Fractievoorzitter Sven Spaargaren (l) schudt Marcus Rolloos in 2018 de hand omdat hij met voorkeurstemmen opnieuw een VVD-zetel in de gemeenteraad wist te veroveren. | Archieffoto

(Foto: Willemien Timmers)

Marcus Rolloos stapt uit Oegstgeester VVD-fractie

  Politiek

‘Het doet mij als liberaal verdriet dat een beroep op en het eerbiedigen van grondrechten niet door de VVD wordt gewaardeerd’

Op donderdag 18 november heeft Marcus Rolloos besloten om uit de VVD-fractie van de gemeenteraad van Oegstgeest te stappen. Dat doet hij na ‘een periode van nadenken’ over zijn rol in de fractie, over de groepsdynamiek en over de landelijke koers van de VVD. Rolloos was gemeenteraadslid sinds 2014. De VVD-fractie en het VVD-bestuur in Oegstgeest betreuren deze stap.

Rolloos: “In 2018 ben ik met voorkeursstemmen herkozen in de VVD-fractie en de afgelopen 3,5 jaar verliep de samenwerking redelijk goed. Ik kon mijn werk als gemeenteraadslid overwegend goed uitvoeren en als het gaat om duurzaamheid kon ik steevast op steun van de meerderheid van de VVD-fractie rekenen. Soms voelde het eenzaam om feiten boven tafel te krijgen en een meerderheid voor moties in de raad te realiseren. Al met al heb ik met veel toewijding en enthousiasme mijn rol als raadslid ingevuld en heb ik van het lokale VVD-bestuur positieve reacties mogen ontvangen over mijn functioneren,” zo laat hij in een persbericht weten.

Rolloos diende op 23 september een motie in die het college van B&W en in het bijzonder de burgemeester opriep om de coronapas niet te handhaven. “In dat standpunt voelde en voel ik mij gesteund door een groep juristen die betoogt dat de coronatoegangspas in strijd is met artikel 1 van de Grondwet en onder andere artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ik ben mijn hele leven zeer tegen iedere vorm van uitsluiting en discriminatie geweest en ik kan het coronatoegangsbewijs niet verenigen met mijn geweten. Op basis van gewetensbezwaren heb ik op donderdag 23 september, na uitvoerig overleg met de fractievoorzitter van de VVD, deze motie ingediend a titre personnel. Tot mijn verbazing nam de fractievoorzitter van de VVD Oegstgeest in de gemeenteraad van 23 september ‘een miljoen kilometer afstand’ van mijn motie. Dat was niet afgesproken en in mijn beleving onnodig en onverstandig. Ik vat dat niet persoonlijk op, maar ik vind het wel kwetsend voor iedereen die grondrechten en fundamentele vrijheden liefheeft en grievend voor iedereen die eens of vaker heeft moeten voelen, wat discriminatie en uitsluiting betekent. Ook zie ik niet in, hoe deze uitspraak valt te verenigen met de grondwaarden van de VVD noch met de grondwaarden van onze democratische rechtsstaat.”

Op 1 november vond er een fractieoverleg plaats om het gebeurde te bespreken. “Helaas heeft dat niet tot wederzijds begrip geleid en volhardt de fractie in haar standpunt. De fractie is van oordeel dat de wijze waarop deze motie tot stand is gekomen niet de juiste was en de fractie kan zich niet verenigen met de inhoud ervan. Dat vind ik een uiterst teleurstellend resultaat. Naast de formele vrijheid van ieder raadslid om zich uit te spreken, zeer zeker op basis van het geweten, doet het mij als liberaal verdriet, dat een beroep op en het eerbiedigen van grondrechten niet door de VVD wordt gewaardeerd. Ik heb dat van tevoren geheel anders ingeschat.”

Rolloos legt uit: “In Nederland mogen rechters wetten in formele zin niet toetsen aan de grondwet, echter wel aan internationale verdragen zoals Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Burgemeesters, raadsleden en politieambtenaren mogen hun handelen wel degelijk toetsen aan de grondwet, waaraan zij trouw beloofd c.q. gezworen hebben. Ik zie dat overigens als een plicht. Vrijheid is niet onderhandelbaar.”

Met het invoeren van het coronatoegangsbewijs werd er voor Rolloos een grens overschreden. “En gaandeweg werd het voor mij steeds moeilijker om mij als liberaal voor de VVD in te zetten. Sinds de VVD in de Tweede Kamer voorstander is van invoeren van het 2G-beleid, is dat voor mij onmogelijk geworden.”

Marcus Rolloos zal zijn zetel behouden. “In dienst van alle Oegstgeestenaren en trouw aan de grondwet, zoals altijd. Ik dank de kiezers voor het door hen in mij gestelde vertrouwen en ik beraad mij over mijn toekomstige activiteiten.”

Reactie

‘De aankondiging van vandaag heeft ons niet alleen overvallen, maar ook diep teleurgesteld in het vertrouwen dat wij aan Rolloos zijn blijven geven.’

De VVD-fractie en het VVD-bestuur in Oegstgeest laten in een reactie weten overvallen te zijn door het nieuwsbericht dat Rolloos zijn raadsperiode voor de VVD niet uitzit, en dat zij deze stap betreuren.

“Marcus Rolloos heeft deze raadsperiode helaas nooit een echt gelukkig huwelijk gekend met de fractie”, zo laat de Oegstgeester VVD in een persbericht weten. “Zo diende hij de afgelopen drie en een half jaar meerdere keren moties en amendementen in zonder zijn fractiegenoten te informeren.”

Dit culmineerde in een motie van 23 september waarin Rolloos de burgemeester wilde opdragen om binnen onze gemeente niet te handhaven op de coronapas. “Dit was in strijd met het VVD-fractiestandpunt. Toch zette hij deze motie door. Die werd vervolgens weggestemd door de volledige raad, inclusief zijn eigen fractie. De VVD-fractie heeft daarna geworsteld met de vraag of Rolloos nog aan kon blijven als raadslid bij de VVD. Na een constructief gesprek en een verschuiving van verantwoordelijkheden binnen de fractie was de insteek van de gehele fractie om samen toe te werken naar het einde van de raadsperiode.”

Het kandidaatstellend bestuur heeft afgelopen september gesprekken gevoerd met VVD-leden uit Oegstgeest voor een plek op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. “Na een gesprek tussen de bestuursvoorzitter en Rolloos heeft laatstgenoemde op 28 september per brief aan het bestuur laten weten niet beschikbaar te zijn voor deze komende lokale verkiezingen. De aankondiging van vandaag heeft ons niet alleen overvallen, maar ook diep teleurgesteld in het vertrouwen dat wij aan Rolloos zijn blijven geven.”

Meer berichten