Logo oegstgeestercourant.nl

Gebiedsvisie De Geesten

  Politiek

VOO: 'Sloop Julianaschool en Poortgebouw niet'

Op woensdagavond 12 februari werd er in de raadszaal van het gemeentehuis gesproken over de gebiedsvisie voor 'De Geesten': de gebieden Endegeest, Overgeest en Rhijngeest tezamen. Net als bij de informatieavond op 18 december, zat de zaal ook nu weer vol met zo'n vijftig belangstellenden, omwonenden en belanghebbenden, die zich zorgen maken over en een visie hebben op het groene, historische karakter van het gebied.

In de onlangs verschenen gebiedsvisie wordt duidelijk welke invulling er gegeven kan worden aan het gebied, en welke functies daarbij passen. Aan de hand hiervan zal op termijn een ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Het is de bedoeling dat deze in juni ter inzage zal liggen.
Maar zover is het nog niet. Gebruikers en eigenaren zitten midden in een intensief proces om een gezamenlijke visie vast te stellen.

Het college schrijft in de memo bij de gebiedsvisie: 'De Geesten hebben niet alleen een hoge historische waarde, maar ook de landschappelijke en natuurwetenschappelijke betekenis zijn van groot belang. Uitgangspunten voor het gebied zijn het beschermd dorpsgezicht, de status van de drie rijksmonumenten (in het bijzonder van het kasteel), de ligging in de Landgoederenzone en de ligging van delen van het gebied in Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze vier kaders onderschrijven de noodzaak om zorgvuldig met het gebied om te gaan.'

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, namen de verschillende politieke partijen het woord om hun visie te geven over het gebied, en konden ook inwoners vragen stellen aan wethouder Peter Glasbeek. Het was duidelijk dat het onderwerp leeft in Oegstgeest, en dat er veel vragen zijn.
Alle aanwezigen hadden de memo van het college over De Geesten nauwkeurig bekeken.

Bouwen

Op het landgoed van Kasteel Endegeest mogen in de komende jaren redelijk wat extra gebouwen verschijnen, als vervanging van de gesloopte paviljoens, die ooit op het ruime grasveld voor het kasteel stonden. In de Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten is vastgesteld dat maximaal 12 procent van het totale gebied bebouwd mag worden. In dit kader wil de gemeente graag twee gebouwen slopen, om zo elders meer vierkante meters te creëren voor nieuwbouw. "Overwogen wordt om op termijn de bebouwing van de Julianaschool, het Poortgebouw en naastgelegen parkeerterrein te verwijderen", staat in de memo te lezen. De sloop van deze beide gebouwen zou ook moeten zorgen voor de realisatie van een aaneengesloten NNN-structuur met eenduidig natuurbeheer en het herstel van natuurlijke waarden. Door dit deel van het terrein te vergroenen, zou de rust in het gebied groter worden, en zal de verbinding tussen Rhijngeest en Endegeest versterkt worden. Deze groene zone wordt nog sterker gemaakt als het plan van de gemeente doorgang vindt om niet meer te bouwen op de zogenaamde 'Blauwe Tram-locatie', al heeft Rivierduinen voor deze locatie inmiddels wel een bouwaanvraag ingediend. Belangrijk dus dat er op tijd een nieuw bestemmingsplan voor het gebied op tafel ligt.

Vooral in het zuidwesten van het terrein mag volgens de kaartjes gebouwd worden. Daar staan overigens al een aantal (nieuwe) gebouwen van Rivierduinen. In dit stuk staat ook de nieuwbouw van de Prof. Dr. Leo Kannerschool gepland.
Andere ingetekende nieuwbouw is te zien naast de A44, achter de Dirk van Swietenlaan. Ook staan er oranje vlakken getekend tussen kasteel Endegeest en dagbestedings-kwekerij De Groene Cirkel, en op een gedeelte van het grasveld grenzend aan de Endegeesterstraatweg.
Dat gaf vorige week woensdag veel vragen. Zo maakte men zich zorgen of de plannen betekenen dat er een stuk bos moet wijken voor bebouwing. Wethouder Peter Glasbeek kon veel van deze vragen niet beantwoorden. "We zijn nog in gesprek met Oudendal en de gemeente Leiden. Ik kan over deze bebouwingsplannen dus geen mededelingen doen, want we zijn nog niet tot conclusies gekomen."


Sloop

De voorgestelde sloop van het Poortgebouw en de Julianaschool valt niet bij iedereen in goede aarde. De Julianaschool is de school waar Jan Wolkers heen ging, en die hij regelmatig in zijn boeken beschreef. "De sloop zou toch jammer zijn, nu we samen met Dorpsmarketing Oegstgeest ons dorp op de kaart zetten als schrijvers- en Wolkersdorp", noemde een raadslid." Van dit argument was Glasbeek niet erg onder de indruk. "Ik hoop dat er meer in Oegstgeest is dan Wolkers!"
Rianne Meester sprak namens de Vereniging Oud-Oegstgeest (VOO) en liet geen onduidelijkheid bestaan: zij wil beide gebouwen behouden. Dit vanwege de historie van de bouwwerken, en omdat ze liever minder bebouwing in de omgeving van het kasteel zien.

Knip

Een ander punt van discussie is de voorgestelde 'knip' in de Endegeesterstraatweg, om te voorkomen dat er met de toegenomen bebouwing ook meer verkeer door het natuurgebied zal rijden. "Het moet geen voortdurend uitdagende racebaan worden", sprak wethouder Glasbeek. "We moeten de bewegingen beperken tot bewoners, alarmverkeer en openbaar vervoer." Toehoorders lieten weten angst te hebben dat het dan omrijdende verkeer op andere plaatsen voor overlast zal zorgen. De wethouder liet echter weten dat uit onderzoeken niet blijkt dat er in omliggende wijken extra sluipverkeer ontstaat.

(Willemien Timmers)

Meer berichten