Logo oegstgeestercourant.nl
Komt er ooit weer bebouwing in de 'voortuin' van kasteel Endegeest?
Komt er ooit weer bebouwing in de 'voortuin' van kasteel Endegeest? (Foto: Willemien Timmers)

Gemeenteraad verdeeld over 'bevriezen' ontwikkelingen Endegeest en Overgeest

  Politiek

Donderdag 13 juni heeft de Oegstgeester gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor 'Endegeest en Overgeest', dat ervoor zorgt dat het gebied een jaar lang wordt 'bevroren' en dat er (op een aantal na) geen nieuwe ontwikkelingen mogen worden gestart. In dit jaar moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Het besluit tot deze 'bevriezing' werd niet unaniem genomen: oppositie en coalitie stonden lijnrecht tegenover elkaar. De partijen lichten hieronder hun stemgedrag toe.

Hart voor Oegstgeest: grip houden

Acht maanden na het initiatiefvoorstel van Hart voor Oegstgeest om met een voorbereidingsbesluit de gebieden Endegeest en Overgeest extra te beschermen, kwam de nieuwe PrO wethouder Glasbeek afgelopen week met een eigen voorbereidingsbesluit.

Voor alle ontwikkelingen in de kwetsbare gebieden willen wij graag integrale plannen die in samenhang met het gehele gebied goed zijn afgestemd en door de raad bevestigd. Daartoe heeft de raad bij motie van mei 2018 en amendement van mei 2019 zich ook helder uitgesproken: integrale afwegingsmogelijkheden voor de raad voor ontwikkelingen in de gebieden. Echter in tegenstelling tot deze mening van de raad bevatte het huidige voorbereidingsbesluit de mogelijkheid voor het college om allerlei ontwikkelingen te vergunnen zonder dat de raad zich daarover nog dient uit te spreken.

Hart voor Oegstgeest heeft daarom wederom een amendement ingediend, nu op het voorbereidingsbesluit van de wethouder. Dat zou ervoor moeten zorgen dat het college mogelijke ontwikkelingen pas na een raadsbesluit kan vergunnen. Helaas besloot de raad bij meerderheid ons amendement niet te steunen. In meerderheid vond men het onnodig om grip door de raad zwart op wit in het voorbereidingsbesluit op te nemen.

Hart voor Oegstgeest heeft daarop besloten, hoewel wij een grote voorstander zijn van een goed voorbereidingsbesluit, om tegen dit besluit te stemmen.

D66: Onnodig creëren van extra bevoegdheden

D66 is voor het beschermen van Overgeest en Endegeest tegen ongewenste ontwikkelingen.
Helaas worden met het nu genomen voorbereidingsbesluit ook onnodig extra bevoegdheden voor het college en de wethouder gecreëerd. De bevoegdheid om bepaalde ontwikkelingen toch mogelijk te maken, ook als deze niet binnen het huidige bestemmingsplan vallen. De wethouder geeft zichzelf dus meer zeggenschap over het gebied, zeggenschap die bij de gemeenteraad hoort te liggen.

Dit had makkelijk opgelost kunnen worden met een andere formulering. Helaas heeft de raad niet zo besloten.
D66 betreurt dit zeer op een dossier waarvoor elke keer de raadszaal weer vol met betrokken inwoners zit. Oegstgeest mag verwachten dat we ons als raad maximaal blijven inzetten voor Overgeest en Endegeest. Nu wordt helaas een andere suggestie gewekt.

D66 kan dit besluit dat het in gang zetten van nog onbekende ontwikkelingen buiten de raad om mogelijk maakt niet steunen. Daarom hebben wij tegen dit voorbereidingsbesluit gestemd.

CDA: Voorkomen dat er snel iets gebouwd wordt

Onlangs heeft de gemeenteraad met steun van het CDA de toekomstige contouren geschetst van Wilhelminapark en Geesten, waarmee is ingezet op behoud en versterking van dit waardevolle gebied. Het college is nu aan zet om dit verder uit te werken; de raad besluit uiteindelijk. Daarover is eerder een helder proces afgesproken.

Nu is op initiatief van het college een voorbereidingsbesluit genomen. Alleen zo kunnen we voorkomen dat er snel iets gebouwd wordt, terwijl wij nadenken over de toekomst. Dat vergt enige souplesse: niet elke ontwikkeling is onwenselijk. Het CDA vindt bijvoorbeeld voldoende scholen voor onze kinderen belangrijk en wil ontwikkelingen dienaangaande niet bij voorbaat blokkeren. Het is al maanden duidelijk dat de raad hier nog uitgebreid over komt te spreken, voordat waar dan ook een spade de grond in gaat. Daarnaast is de mogelijkheid opengehouden voor plannen die naadloos aansluiten op het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Ook hier geldt dat de raad eerst nog in detail zal besluiten voordat iets gebeurt.

Het CDA heeft alle vertrouwen in het met raad en college afgesproken proces. Wij vinden het onbegrijpelijk dat je als partij tegen dit voorbereidingsbesluit zou stemmen en daarmee tegen de bescherming van zo'n waardevol gebied als Wilhelminapark en Geesten.

Lokaal: College grijpt de macht met vals voorbereidingsbesluit

Door het vaststellen van het voorbereidingsbesluit Overgeest en Endegeest is de bescherming van dit gebied zeer onzeker geworden. Met een op het laatste moment aangekondigde geheime vergadering is de raad door zijn voorzitter en door het college gegijzeld in een slim opgezette besluitvorming.

Het college heeft een geslaagde greep naar de macht gedaan. De raad staat volledig buiten spel.

Vanaf nu heeft B&W de vrije hand om te besluiten over mogelijke bouwplannen in dit gebied. De raad hoeft daarover slechts te worden geïnformeerd. Daarmee is de besluitvorming over de inrichting van het gebied in handen van het college gekomen.

Tussen de regels door valt te lezen dat de afspraken met marktpartijen er al liggen. De bevoegdheden zijn binnen. Nu het geld nog. Daarvoor hoeven de coalitiepartijen alleen de Perspectiefnota nog goed te keuren. Dat staat op de agenda voor 4 juli.

Progressief Oegstgeest: Beste timing

Gebied Endegeest/Overgeest staat hoog op de raadsagenda. PrO heeft zich altijd ingezet om de groene parel van Oegstgeest te beschermen en ontwikkelingen met maatschappelijke waarde te stimuleren. Het college heeft eerder een kruimelgevallenregeling voor het gebied opgesteld om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. Na een discussie over de beste timing van een voorbereidingsbesluit - ook bedoeld om het gebied te behoeden voor ongewenste ontwikkelingen tot er een concept-bestemmingsplan ligt -, is daar nu het beste moment voor gekozen. Je moet namelijk zeker zijn dat je concept-bestemmingsplan na het jaar waarin het voorbereidingsbesluit geldig is af kan zijn. Alle activiteiten in het gebied zijn nu ingekaderd. Wij gaan dus niet mee in de stemmingmakerij dat dit een machtsgreep van het college zou zijn. We hebben vertrouwen in het college, maar geven niets weg. Ook de ontwikkeling van scholen in het gebied is afhankelijk van een begeleidend voorstel van het college. Wij kijken uit naar de concept gebiedsvisie later dit jaar, waar de raad zich weel zal mogen uitspreken.

VVD: Het College weet wat de raad wel en niet wil

Kasteel Endegeest en omgeving is één van de mooiste stukken van Oegstgeest. Net als veel inwoners van Oegstgeest willen we als VVD dit zeer waardevolle gebied graag mooi, groen en open houden. Een ontwikkelaar kocht echter kasteel Endegeest en heeft daar natuurlijk plannen mee.
Een kasteel en omgeving mooi houden kost veel geld. (Beperkte) nieuwe positieve ontwikkelingen die bijdragen aan het behoud van het kasteel, met respect voor de groene omgeving en de inwoners van Oegstgeest, zou mogelijk moeten zijn. Negatieve ontwikkelingen absoluut niet. Eendrachtig en unaniem (Lokaal was afwezig) nam de raad eind mei een amendement aan waarin het behoud en verbetering voorop moest staan. Een zogenaamd 'voorbereidingsbesluit' voorkomt daarnaast ook potentiële ongewenste ontwikkelingen op Endegeest en Overgeest voor maximaal één jaar. VVD, CDA en PrO stemden voor dit voorbereidingsbesluit, de oppositie stemde tegen.. Het College moet intussen ook een oplossing vinden voor een nieuw schoolgebouw voor de Leo Kannerschool, moet nu diverse complexe onderhandelingen tegelijk voeren en heeft daarvoor enige flexibiliteit nodig. Het College weet echter zeer goed wat de Raad wil en vooral niet wil. De Raad blijft volledig in control en betrokken. Landgoed Endegeest willen we behouden, we blijven dit zeer nauwgezet volgen.

Meer berichten