Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Willemien Timmers

Lezers schrijven over Gebiedsvisie De Geesten

  Ingezonden

Alles mogen is niet alles moeten

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, mondiaal, nationaal en ook lokaal. Maar die vrijheid kent haar begrenzing waar anderen geschaad worden. Het stuk van P.N.M. Koning in de O.C. van 20 mei jl. is daar helaas een uitzonderlijk voorbeeld van. Zelden zijn op een dergelijke schaal en zonder feitelijke onderbouwing zoveel instellingen en personen verdacht gemaakt, van vuige bedoelingen voorzien en op vage grond gediskwalificeerd. Koning doet dat in zijn opiniestuk over de gemeentelijke discussie over De Geesten.

Ik geef enkele voorbeelden. Jan de Soeten wordt aangehaald als afschrikwekkend voorbeeld van complot denken. Terwijl de Soeten zich in de hele discussies naar mijn weten nog niet eens heeft begeven. En ook feitelijk op de bijeenkomst niet heeft gesproken. De met hem vergeleken voorzitter van de Stichting Behoud Wilhelminaparken wordt naast dit complot denken tevens verdacht van ondemocratisch handelen en het onvermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Zonder enig gegeven voorbeeld.

Naar het einde toe wordt de toon van Koning brutaler, schrijnender en kwetsender: de goed formulerende, altijd bedachtzame Eelke van den Ouweelen beschuldigen van een “Trump”-benadering met grote woorden zonder inhoud en “Oegstgeest onwaardig”. Hoe krijgt een mens het uit de pen? Evenals de volstrekt ongepaste beschuldiging aan Hart voor Oegstgeest dat zij in hun bijdragen vooral de verkiezingen van 2022 voor ogen hadden.

Wie in een betrekkelijk beknopt artikel zonder citaten en feitelijke onderbouwing met zoveel grofheid zoveel beschuldigingen aan anderen lanceert plaatst zich voor de toekomst buitenspel. Ook al klopt hij zichzelf op de borst als “voormalig docent van o.a. studentenwerkgroepen”. Zijn opiniestuk zou, zo is mijn indruk, in zo’n werkgroep een buitengewoon leerzaam onderwerp kunnen zijn. Onder de titel: Met teer werpen en zichzelf besmetten….

Tot slot stel ik er prijs op te vermelden geen aanhanger te zijn van Oegstgeest Lokaal, noch van Hart voor Oegstgeest. Ook dat ik niet behoor bij de Stichting Behoud enz. En dat ik in het verleden het vaak hartstochtelijk oneens was met Jan de Soeten en met hem vaak over verschillende thema’s de degens heb gekruist.

Maar dat moet kunnen. En het andere, nee dat is Oegstgeest onwaardig!

Ton Kohlbeck


Gebiedsvisie Endegeest: bestuurlijke chaos

In de Oegstgeester Courant van 20 mei 2020 sprak de heer Koning op beledigende wijze over de voorzitter van de Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten (‘een complotdenker’) en de fractievoorzitters van de lokale partijen. Zoals gebruikelijk met gebrekkige kennis van zaken. Daarom maar weer eens wat bijles.

* 28 maart 2019 stuurde B&W van Leiden aan B&W van Oegstgeest een brief met daarin de wensen van Leiden (incl. die van projectontwikkelaar Oudendal en die van de ondernemersvereniging Bio Science Park Leiden) ten behoeve van de Gebiedsvisie en het nieuwe bestemmingsplan Endegeest/Overgeest. B&W Leiden laten tevens weten samen met B&W Oegstgeest de wensen en de plannen uit te willen werken. B&W Oegstgeest delen deze brief niet met de Gemeenteraad van Oegstgeest. Een ernstig tekort.

* Vervolgens buigen gemengd ambtelijke werkgroepen zich over het Leidse verlanglijstje. Ze worden aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit een Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, een Wethouder van Leiden en de Oegstgeester Wethouder Glasbeek (PrO). Laatstgenoemde heeft hierover nooit enige verantwoording aan de Raad afgelegd.

* Nu het Leidse verlanglijstje dankzij particulier initiatief boven water is, kan worden vastgesteld dat dit opvallend overeenstemt met de ontwerp-gebiedsvisie. En net zoals bij vorige Endegeest-producties kan worden geconstateerd dat B&W Oegstgeest er niet betrapt op kunnen worden een eigen verlanglijstje gemaakt te hebben.

* Integendeel: in het voorstel aan de Raad zeggen B&W de bevoegdheid te willen hebben om het Kasteel, het Weidepaviljoen en het TD-gebouw een woonbestemming te geven als projectontwikkelaar Oudendal aantoont dat die gebouwen niet exploitabel gemaakt kunnen worden als hotel, restaurant, congrescentrum etc. ten behoeve van het Bio Science Park. Sinds wanneer dekt de Gemeente Oegstgeest de exploitatierisico’s af van een projectontwikkelaar die voor eigen rekening en risico die gebouwen heeft gekocht? De Raad moet die bevoegdheid ook niet zelf willen hebben. De bestemming is en blijft Maatschappelijk, niét Wonen.

* Wethouder Glasbeek veroorzaakt door een continu tekort aan openbare informatie en gebrek aan overleg met belanghebbenden een situatie die strijdig is met basale democratische verhoudingen. De Oegstgeestenaren worden bewust op achterstand gezet. Zo genoemde ‘woordvoerdersoverleggen’ achter gesloten deuren met een vertrouwelijk karakter lossen dit manco niet op. Bovendien komen dit soort bijeenkomsten in de Gemeentewet niet voor. Evenmin als het begrip ‘vertrouwelijk’. Wel ‘geheimhouding’, maar die moet door de Raad zelf bekrachtigd worden.

* Geen wonder dat zes belanghebbende organisaties hebben ingesproken en helder hebben gemaakt niet of nauwelijks gehoord te zijn.

* Wethouder Glasbeek maakte het bij de Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten (400 inwoners) wel heel erg bont. Hij weigerde inhoudelijk overleg met de Stichting en werd niet gecorrigeerd door de Burgemeester, toen de Stichting daarom vroeg. De Stichting heeft overigens nooit beweerd mee te willen beslissen zoals de heer Koning schrijft.

* Manege ‘De Leeuwenhoek’ kreeg met stip de treurigste behandeling. Aanvankelijk werd de manege door Wethouder Glasbeek bevrijd van zorgen over het voortbestaan om enkele weken later van hem te horen dat een besluit hierover twee jaar wordt uitgesteld. Leiden (!) moet nog uitzoeken of op die plaats een wetenschappelijk ‘cluster’ moet komen. Een cluster dat noch door Curium-LUMC, noch door Rivierduinen, noch door Ipse de Bruggen of Centrum ’45 gewenst wordt. Wethouder Glasbeek beroept zich ter verdediging op een vaag niet gedateerd briefje van enkele zichzelf noemende ‘bezielde psychiaters’, dat gericht is aan een Oegstgeester ambtenaar. De schrijvers zelf noemen het vage voorstel in het briefje ‘rudimentair’. Het lijkt erop dat het briefje op verzoek geschreven is. Opvallend: de daad van onbehoorlijk bestuur jegens de manege vindt vrijwel in dezelfde periode plaats als het schrappen van de beoogde Leo Kannerschoollocatie aan de Wassenaarseweg. We hebben het hier in beide kwesties over delen van het Oegstgeester Rijksbeschermd Dorpsgezicht. Wil Leiden daar soms het Bio Science Park uitbreiden?

* GGZ Rivierduinen, Curium-LUMC en Ipse de Bruggen wijzen er met name en zeer terecht op dat noch in de Gebiedsvisie noch door de Raad aandacht wordt besteed aan het voor patiënten/cliënten vereiste klimaat van orde, rust en regelmaat.

* Het Raadsvoorstel spreekt niet over adviezen van de Gemeentelijke Monumenten Commissie en de Commissie Groen en Natuur. Wat blijkt? Die zijn niet gevraagd, want dat is alleen maar lastig. Uit de casus ‘Duikerbrug’ blijkt dat het College ongevraagde adviezen van de Monumenten Commissie niet op prijs stelt. De Monumenten Commissie zal pas om advies worden gevraagd als het ontwerp-bestemmingsplan ter visie wordt gelegd. Fijne manier van besturen! De coalitiepartijen (VVD, PrO en CDA) doen er het zwijgen toe. Zij verdedigen het College van B&W i.p.v. ons dorp. In de verkiezingsprogramma’s (ook van D66) en in het coalitieakkoord staat volstrekt andere taal.

* Op de brief van het Cuypersgenootschap (monumentenzorg) aan B&W n.a.v. de Gebiedsvisie is slechts na aandringen van derden een bericht van ontvangst gestuurd.

* Inmiddels zijn weer nieuwe klachten gearriveerd:

- Centrum ’45 constateert o.m. een gebrek aan overleg. Terwijl Centrum ’45 niet concreet heeft aangekondigd te vertrekken, is een ontsluitingsweg voor Overgeest geprojecteerd over het eigen terrein en door de gebouwen van Centrum ’45.

- Rivierduinen wijst er opnieuw op niet te vertrekken en mist gebrek aan aandacht voor de vereiste rust voor de patiënt.

- De Bomenbond maakt terecht bezwaar dat tijdens de procedure de tekeningen zijn veranderd. Een (overbodig) fietspad is verlegd en voetpaden zijn geschrapt. Overigens: fietspaden en de heer Jaensch, dat is geen gelukkige combinatie. De directie van het Rijksmuseum in Amsterdam en de bewoners van de Dirk van Swietenlaan kunnen dat beamen.

- De Leo Kannerschool (VSO) meldt pas op 25 april jl. van Wethouder Huizing vernomen te hebben weer naar een andere locatie te moeten verhuizen. Ook dat de andere al eerder gereserveerde locatie van de Leo Kannerschool (SO) aan de Endegeesterstraatweg opeens is verdwenen.

- En voorlopig (?) als laatste de Stichting Wilhelminapark en Geesten die een opsomming geeft van kwestieuze reacties van Wethouder Glasbeek op vaststaande feiten. De Stichting beklaagt zich er ook over slechts drie dagen de tijd hebben gekregen om te reageren op de Gebiedsvisie.

* Conclusie: een onthutsend beeld van bestuurlijke chaos en een falend College. Het Raadsvoorstel (Gebiedsvisie) moet door B&W worden ingetrokken, de verantwoordelijk Wethouder Glasbeek dient de consequenties te aanvaarden en de eer aan zichzelf te houden. Zo niet, dan behoort de Gemeenteraad overeenkomstige besluiten te nemen. De nu door B&W ingeslagen weg eindigt bij de Raad van State. Deze zaak gaat niet over een bagatel, maar over het op lokaal niveau handhaven van de rechtsstaat.

Mr Jan J.L. de Soeten


Trump en de trol van PrO

Pieter N.M. Koning haalt in zijn laatste ingezonden brief “Gebiedsvisie De Geesten en de Lokale Politiek” (Oegstgeester Courant, 20 mei 2020) buitensporig hard uit. Op een zeer neerbuigende en denigrerende wijze worden verschillende partijen en personen weggezet en afgedroogd. Hij overschrijdt hierin vele grenzen.

Over Lokaal Oegstgeest merkt hij op: “De inbreng van Lokaal was bedroevend en had alle vormen van een “Trump” benadering: grote woorden, amper inhoud en Oegstgeest onwaardig. Het is misschien verstandig dat Lokaal hun “politiek winkeltje” binnenkort sluit, bij gebrek aan een geloofwaardige visie en aanpak.” Einde citaat.

Deze brief staat niet op zichzelf. Er is een lange lijst te maken van ingezonden brieven van de heer Koning, geschreven over een periode van ruim 10 jaar, die zonder uitzondering op de man spelen en als kennelijk doel hebben personen en partijen te beschadigen.

Het publieke debat wordt op inhoud gevoerd, niet op de man. Bovenal wordt met open vizier gestreden. Daarbij is het van belang dat kenbaar wordt gemaakt vanuit welke positie en met welke achtergrond wordt deelgenomen aan het publieke debat. De heer Koning laat dit in al zijn ingezonden brieven na.

Als er in het kader van de Gebiedsvisie de Geesten wordt gesproken over het uitbreiden van het Leiden BioScience Park op Oegstgeester grondgebied, is het van belang dat de heer Koning aangeeft dat hij verbonden was aan het inmiddels failliete Holland Biotechnology (HBt) dat op het BioScience Park gevestigd was.

Ook de partijpolitieke achtergrond is van belang. Uit een nadere bestudering van zijn ingezonden brieven komt naar voren dat Pieter Koning structureel en stelselmatig aanvallen richt op partijen en personen die zich kritisch tonen over beleid waar Progressief Oegstgeest (PrO) zich politiek aan verbonden heeft. Voorbeelden zijn de verhuizing van ASC naar de Overveerpolder en de plannen rondom de bebouwing van Overgeest.

Dat is geen toeval. Pieter Koning onderhoudt namelijk intensieve contacten met het bestuur van PrO.

Zo was Koning in 2015 lid van de commissie die over het MEOB-terrein het rapport “Duurzaamheid Ontwikkelingspark Oegstgeest” schreef, samen met JanGeert van der Post en toenmalig partijvoorzitter Anton van Kempen. Sinds 2018 maakt de heer Koning deel uit van de PrO Werkgroep “Duurzaamheid, Milieu, RO en Groen”, een denktank op het gebied van ruimtelijke ordening voor wethouder Glasbeek.

Begin 2018 schreef hij een tweetal ingezonden brieven, waarin hij “Villapark Overgeest” afserveert en een pleidooi houdt voor een ‘gemeenschaps’wijk. Kennelijk beschikte hij daarvoor over een ambtelijk concept gebiedsvisie Overgeest, “gepresenteerd aan geïnteresseerde gemeenteraadsleden”. In deze brieven fungeert hij als spreekbuis voor PrO beleid, zonder dit als zodanig te benoemen.

Dit is een zeer kwalijke zaak. De vraag dient dan ook te worden beantwoord in welke mate het bestuur van Progressief Oegstgeest wetenschap heeft gehad van inhoud en toonzetting van de ingezonden brieven van de heer Koning. En waarom hier nooit op enigerlei wijze duidelijkheid over is verschaft.

De heer Koning moet zich al die jaren onaantastbaar hebben gewaand, schrijvend vanuit een comfortabele anonimiteit. Als spreekbuis en trol van PrO.


Eelke van den Ouweelen
Fractievoorzitter Lokaal Oegstgeest


Onwaarheden vertroebelen

Het was jammer dat er geen publiek in de zaal zat tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 14 mei jl.. over de gebiedsvisie De Geesten. De vergadering verliep onpersoonlijk via internet. Dat werkt nogal vervreemdend; voor het publiek, maar ook voor de raadsleden. Het virtuele debat deed denken aan het psychologisch onderzoek, waarin proefpersonen in opdracht van de onderzoeksleider steeds een grotere elektroschok geven aan mensen in een andere kamer, die ze niet zien. Het is de vraag of de raad dezelfde discussie had gehad als de zaal weer eens vol had gezeten met verontruste omwonenden.

De stichting Rivierduinen en ARQ/Stichting ’45, hebben het gebiedsproces rond de Geesten in 2013 zelf in gang hebben gezet met de mededeling dat ze zich kleiner willen vestigen resp. uit het gebied willen terugtrekken. Nu hebben zij op de valreep van de besluitvorming over de gebiedsvisie de gemeenteraad te kennen gegeven, dat ze ongelukkig zijn met de gebiedsvisie die er nu ligt, met het verloop van het proces en met het ontbreken van goed overleg met de verantwoordelijke wethouder.

Daarbij heeft zich inmiddels ook de Leo Kannerschool Groep gevoegd, die zich beklaagt over plotselinge eenzijdige wijziging in de plannen en de gebrekkige communicatie. De ervaringen met de gemeente vormen volgens de groep geen goede basis voor constructieve samenwerking.

Honderden omwonenden hebben al vijf jaar dezelfde ervaring met de gemeente en zijn verontwaardigd dat ze ondanks hun verzoek daartoe niet kunnen participeren in het proces en ook niet echt gehoord werden. De Oudendal Groep, de nieuwe eigenaar van een groot deel van Endegeest, heeft ons ook al meerdere keren te kennen gegeven dat ook zijn overleg met de gemeente moeizaam verloopt.

Kortom: de besluitvorming over de Geesten verloopt op een ondoorgrondelijke wijze, die naar het zich laat voorspellen juridische gevolgen gaat krijgen met mogelijk grote nadelige consequenties voor de gemeente.

De gemeenteraad heeft al één keer ingegrepen door het college op te dragen met een integrale visie voor het hele gebied te komen. Er ligt nu weliswaar een gebiedsvisie, maar daarin ontbreekt de uitwerking van het gehele gebied Overgeest en de locatie Pony Centrum Alle betrokken partijen zijn er ongelukkig mee.

Het is met de gelijkluidende kritiek van zoveel verschillende partijen overduidelijk dat de verantwoordelijke wethouder communicatief niet sterk is, lopende afspraken gemakkelijk schendt en nogal flexibel omgaat met de waarheid.

Dit zijn slechts enkele recente feiten:

  1. 1. De wethouder beschuldigt het bestuur van Rivierduinen ervan uit te zijn op een schadevergoeding door vast te houden aan oude bouwplannen, die ze eigenlijk helemaal niet zou willen uitvoeren. (Leidsch Dagblad 10/4/20).
  2. 2. De wethouder komt vanuit het niets met een voorstel om het Poortgebouw van Endegeest en de tegenovergelegen Julianaschool te slopen en komt daar even later alweer schielijk op terug.
  3. 3. De wethouder verklaart de explosie van het aantal voorgenomen woningen op Overgeest van 65 (genoemd tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van Rivierduinen en de Stichting’45 in 2017 over plannen mbt Overgeest) tot ca. 120 in de gebiedsvisie, met de bewering: ‘Omdat Arq en Wiegla dat willen’, terwijl juist ARQ/Stichting ’45 in zijn schrijven van 20 mei aan de gemeente aangeeft, dat het in de gebiedsvisie gaat om een eenzijdige overschrijding van het eerder overeengekomen aantal woningen met 50%.
  4. 4. De wethouder biedt - zonder aankondiging vooraf – omwonenden op vrijdagmiddag 2 mei op de site van de gemeente slechts één weekend de gelegenheid om voor maandagmorgen 4 mei 10.00 uur vragen te stellen over de gebiedsvisie
  5. 5. De wethouder antwoordt 14 mei op de vraag wat er is gebeurd met Nota van Uitgangspunten die omwonenden in 2017 hebben ingediend én met de zienswijzen die omwonenden in 2018 hebben ingediend op de eerste plannen voor Overgeest én op de eerdere gebiedsvisie Overgeest: ‘Alle stukken ontvangen van buurtbewoners zijn doorgeleid naar het projectteam, de ambtelijke organisatie en verantwoordelijk wethouder en verwerkt in de Nota van Uitgangspunten, die vervolgens (geamendeerd) weer ten grondslag lag aan de nu gepresenteerde gebiedsvisie.‘ Dit zijn de feiten: De Nota van Uitgangspunten van de omwonenden bleek niet bekend bij de bureaus die de Nota van Uitgangspunten van de gemeente heeft opgesteld. De zienswijzen die omwonenden hebben ingediend op de gebiedsvisie Overgeest zijn nooit beantwoord en er wordt in de Gebiedsvisie De Geesten ook op geen enkele wijze gerefereerd aan de inbreng van de omwonenden.
  6. 6. De wethouder ontkent in de gemeenteraad nadrukkelijk de constatering, dat er geen overleg heeft plaatsgevonden met de stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten, die optreedt namens honderden omwonenden. Hij zegt donderdag 14 mei in de gemeenteraad letterlijk: ‘Hij (de heer Van den Ouweelen) merkt op dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden met de Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten en de gemeente. Ook dat is niet juist’. Deze woorden zijn een verdraaiing van feiten. De stichting heeft op haar verzoek op 27 nov. 2019 een gesprek gehad met wethouder Glasbeek. Het enige gespreksonderwerp was dat de stichting namens de omwonenden betrokken wilde worden in het proces. De wethouder antwoordde toen letterlijk op de vraag waarom omwonenden buitengesloten werden: ’Dat doe ik doelbewust. Jullie moeten het maar met de raad doen’.
  7. 7. De wethouder heeft diverse geheime overleggen gevoerd met de raad, waarover geen mededelingen naar buiten zijn gedaan. Omdat we volledig in het duister tasten hebben we onder verwijzing naar de Wet Openbaarheid van Bestuur de gemeente inzicht gevraagd in stukken, teneinde ons een goed beeld te kunnen vormen van de gang van zaken en de plannen. ‘Op 28 mei’ - schrijft de gemeente aan de advocaat van onze stichting, ‘zullen we een besluit nemen’. De wettelijke termijnen zijn al lang verstreken. Wanneer we de stukken dan krijgen is nog onbekend. Op de 28e is ook de besluitvormende raadsvergadering over dit dossier. Wie gelooft hier in toeval?

Dit zijn nog slechts enkele voorbeelden hoe ongelukkig het proces verloopt. De stichting Rivierduinen, ARQ/Stichting ’45, de Leo Kannerschool Groep en de Bomenbond breiden in hun brieven aan de gemeenteraad, waarin zij hun ongenoegen uiten, deze reeks voorbeelden nog veel verder uit.

Het hele gebiedsproces is strijdig met een unanieme motie van de Raad te zake van geïntegreerde participatie en de beloften van de coalitie ten aanzien van transparantie, betrouwbaarheid en responsiviteit (Hoofdstuk 2 coalitieakkoord).

Het valt ook niet te begrijpen dat de monumentencommissie, die zo’n belangrijke adviesfunctie heeft, tot op dit moment niet is ingeschakeld in dit proces, als ze al wordt ingeschakeld.

Kunnen wij als inwoners Oegstgeest vertrouwen hebben in het bestuur van onze gemeente als contractpartijen en omwonenden tijdens dit proces zo nadrukkelijk genegeerd worden, het besluitvormingsproces niet transparant is en door een ondoorzichtige partij gemanipuleerd lijkt te worden en de verantwoordelijke wethouder de waarheid naar zijn hand kneedt?

Deze vraag stellen we aan onszelf, aan de inwoners van Oegstgeest, maar heel nadrukkelijk ook aan de Raad, die ons vertegenwoordigt en aan het college van B&W.

Namens de Stichting Wilhelminapark en Geesten,

J. Geluk - voorzitter

Meer berichten