Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Gemeente Oegstgeest

Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten: ‘Gebiedsvisie Geesten onvolledig en onvoldragen’

"De gebiedsvisie Geesten, die het gemeentebestuur van Oegstgeest donderdag 23 april heeft gepubliceerd, stelt teleur en geeft alle reden voor bezorgdheid. De visie is onvoldragen en onvolledig. De waarde van Endegeest, Rhijngeest en Overgeest wordt weliswaar geroemd in mooi proza, maar de visie vervalt daarna in concrete plannen voor veel nieuwbouw. Van alle eerder geleverde inbreng van omwonenden is niets terug te vinden." Dat zegt de Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten in een eerste reactie op de visie, die al op 7 mei wordt besproken in een oordeelsvormende vergadering van de commissie Groen van de gemeenteraad. De stichting is de spreekbuis van ongeveer 400 omwonenden van het gebied.

Voorzitter Joost Geluk van de stichting stelt in een eerste reactie vast, dat er nog steeds geen sprake is van een integrale visie op het gehele gebied Endegeest/Rhijngeest/Overgeest en Wilhelminapark. ‘Er is gevraagd om een bestemmingsplan voor het gehele gebied. Dan verwacht je een integrale visie en niet een redenering richting een aantal concrete plannen.’ Het lijkt er nu volgens Geluk heel erg op, dat er rechtstreeks wordt aangestuurd op een vooraf vaststaande uitkomst.

"Het gebied Endegeest geniet een drievoudige bescherming. Deze worden wel genoemd in de visie, maar het ontbreekt aan een argumentatie waarom daar toch van afgeweken kan worden. Juist door de combinatie van die beschermingen moet daar extra behoedzaam mee omgegaan worden. Dat Endegeest ook een Rijksbeschermd dorpsgezicht is, wordt nauwelijks genoemd."

Overgeest

Voor Overgeest komt straks een apart postzegelplan, zegt de visie. De stichting is daar niet gelukkig mee. "Dit draagt het gevaar in zich dat we hiervoor uiteindelijk een bestemmingsplan zien, dat niet past bij de visie voor het gehele gebied. Er wordt voor Overgeest nu ruimte geboden voor 120 woningen, terwijl in eerdere voorlichtingsbijeenkomsten voor omwonenden is gesproken over 65 en later opeens over 95 woningen. Deze explosie van het geplande bouwvolume in Overgeest wordt nergens toegelicht. Ook wordt voorbijgegaan aan de sociale wenselijkheid van zo’n geconcentreerde woningbouw in dit groene bestemmingsplangebied.

Een analyse van de draagkracht van het gebied ten aanzien van flora, fauna, verkeersontsluiting en geluidsbelasting blijft achterwege. Er wordt ook voorbijgegaan aan de gevolgen van de ontsluiting van de nieuwe cluster woningen over het Rijksbeschermd dorpsgezicht Rhijngeest, waarin ook het gemeentehuis ligt."

Endegeest

Het Cuypersgenootschap, een vereniging die zich in zet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, heeft een voorstel gedaan voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten in Endegeest. "Juist deze gebouwen worden in de gebiedsvisie voor een groot deel aangewezen om te slopen en te vervangen door nieuwbouw naast het kasteel ter versterking van de economische waarde daarvan. Er wordt geen specificatie gegeven van de functies die eigenaar Oudendal Groep in die nieuwe gebouwen wil onderbrengen. De parkeerbehoefte die deze onbekende functies oproepen wordt niet gegeven."

Het blijft ook onduidelijk waar nieuwe gebouwen zullen komen. "Deze ‘nieuwe’ gebouwen zijn strijdig met het Rijksbeschermd dorpsgezicht. De illustraties en teksten in de visie zijn vaag en soms in tegenspraak. Er wordt voorgesteld om de Blauwe Tram-locatie een andere plaats te geven, maar de nieuwe plek wordt niet aangegeven. Dit onderdeel in de visie heeft te veel open einden om vertrouwen te wekken."

Leo Kannerschool

De stichting waardeert het positief dat de Leo Kannerschool nu gepland is op de Julianaschool-locatie. "Gelukkig is op tijd ingezien dat de eerder gesuggereerde locatie aan de Wassenaarseweg nabij manege Leeuwenhoek geen gelukkig idee was. Het blijft onduidelijk of het huidige Julianaschoolgebouw moet worden gesloopt of kan blijven bestaan. Door het onderzoek naar de haalbaarheid van de locatie aan de Wassenaarseweg is onnodig belastinggeld verspild."

Voorlopige conclusie

"De eerste indruk is, dat de visie geen recht doet aan de drievoudige bescherming, die het gebied geniet. De visie blijft hangen in wensen in plaats dat het richting geeft, vooral wat betreft de mogelijke bebouwing. Een veiliger richting zou zijn om het oude bestemmingsplan te handhaven en de beoogde bouwvlakken daarin zoveel mogelijk te leggen op locaties uit het zicht."

Uitstel besluitvorming voor raadpleging omwonenden

"Het tempo waarin de besluitvorming nu wordt afgewikkeld is niet passend bij een zo belangrijke gebiedsvisie en ook niet democratisch. De visie is pas eind april gepubliceerd en wordt al op 7 mei in een oordeelsvormende vergadering besproken. Dat geeft omwonenden - zeker in deze coronatijd – weinig tijd voor gedegen inspraak." De stichting pleit daarom voor uitstel van de besluitvorming met drie maanden.

Meer berichten