Afbeelding
Foto: Willemien Timmers

Bestemming Hoefijzergebouw: Raadsleden reageren

Politiek

Het college van burgemeester en wethouders overlegt met het het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over het creëren van huisvestingsplekken voor statushouders in een aantal gebouwen achter het gemeentehuis. Naar aanleiding hiervan reageerden de fractievoorzitters van de zes Oegstgeester politieke partijen op bovenstaande stelling.

‘In het Hoefijzergebouw en naastgelegen gebouwen zouden in verband met de lokale woningnood alleen appartementen/wooneenheden voor woningzoekenden uit Oegstgeest moeten worden gecreëerd’

De VVD ziet een enorme krapte op de woningmarkt. Te veel Oegstgeestenaren kunnen nagenoeg nergens meer terecht. De doorstroming stokt. Starters, jonge stellen en studenten zijn zonder hulp kansloos. Maar ook middeninkomens, gescheiden mannen/vrouwen en ouderen, die geen recht op een sociale huurwoning hebben en buiten alle regelingen vallen, komen nauwelijks meer aan een passende woning.

Oegstgeest draagt al bij aan het huisvesten van statushouders. Vorig jaar 18, dit jaar waarschijnlijk 40. De VVD steunt dit en vindt het een maatschappelijke plicht. Oegstgeest is bovendien één van de weinige gemeenten in de Leidse regio die vorig jaar haar jaarlijkse deel aan statushouders wel heeft kunnen huisvesten.

Het huisvesten van gescheiden mannen/vrouwen neemt het college op voorstel van de VVD nu wel mee. De VVD vindt dat al een verbetering maar 175 extra statushouders voor 5 jaar blijft onuitlegbaar. Ook de mogelijke gevolgen voor de sociale veiligheid roept heel veel vragen op. De woningnood in Oegstgeest is nu te hoog om vrijwillig extra statushouders op te vangen. De VVD wil 200 Oegstgeestenaren met voorrang en snel kunnen huisvesten in het Hoefijzergebouw.

VVD - Sven Spaargaren

In 2016, werd in Oegstgeest unaniem een motie aangenomen voor de huisvesting van 250 asielzoekers in het dorp. Destijds waren wij als Progressief Oegstgeest trots dat de Oegstgeester raad liet zien verantwoordelijkheid te willen nemen voor deze huisvesting. Ondanks het feit dat deze huisvesting niet gerealiseerd is destijds was het een duidelijk signaal.
In 2021 krijgen we mogelijk een verzoek om een groep statushouders te huisvesten in Oegstgeest. Progressief Oegstgeest vindt het vanzelfsprekend dat wij deze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit zijn mensen die met goede reden gevlucht zijn, en in Nederland een nieuw bestaan op willen bouwen. Oegstgeest is met het momenteel ongebruikte Hoefijzergebouw in een positie om hen tijdelijk te huisvesten tot zij naar hun permanente woonlocaties in de Leidse regio kunnen.
Gemeenten in onze omgeving, waaronder Wassenaar, waar rond de 900 statushouders zijn gehuisvest, hebben al laten zien deze verantwoordelijkheid te willen nemen. We hopen dat de raad van Oegstgeest ook zal laten zien dat zij dat willen doen.

Progressief Oegstgeest - Melanie van Driel

Het Hoefijzergebouw staat leeg en het gebouw benutten om mensen tijdelijk een dak boven het hoofd te geven is een waardevolle invulling als dat op een goede manier kan. Over een aantal jaar verwacht het CDA daar huizen voor mensen met een middeninkomen. Daar is enorme behoefte aan. Tot die tijd kan het gebouw mogelijk mensen een tijdelijk dak boven het hoofd bieden. Het CDA is benieuwd naar de plannen die op 4 maart worden gepresenteerd. Dan moet duidelijk worden voor welke groepen mensen het gebouw geschikt is en hoe belangrijke randvoorwaarden voor tijdelijke bewoning zouden worden ingevuld.

Op voorhand lijkt een combinatie van een tijdelijk dak voor mensen met een verblijfsvergunning uit oorlogsgebieden en voor ‘spoedzoekers’ uit Oegstgeest en omstreken een mooie, mits dat op een goede manier zou kunnen.

CDA - Eibertjan van Blitterswijk

De gemeente Oegstgeest heeft de wettelijke plicht woningen beschikbaar te stellen voor statushouders. Voor 2021 en 2022 zijn dit telkens 40 vaste woningen. Dat is een in de praktijk moeilijk te realiseren opgave. Als er kansen zijn om snel extra woningen beschikbaar te krijgen wil D66 deze benutten voor woningzoekenden uit Oegstgeest en voor nieuwe inwoners die met hoge urgentie een woonruimte nodig hebben. D66 maakt graag tempo met het ontwikkelen van de beoogde wijk bij het Hoefijzergebouw. Dan werken we aan een structurele oplossing van het woningbouw probleem met woningen voor alle zoekenden.

D66 heeft kritische vragen over het verzoek voor tijdelijke woonruimte voor 175 statushouders. Dat is een enorm aantal en voor deze mensen is het belangrijker snel een definitieve woonruimte te hebben dan nu weer tijdelijk te worden huisgevest. Ook de risico’s voor omwonenden moeten goed afgewogen worden. Hierover wil D66 meer duidelijkheid in de informatiesessie op 4 maart.

D66 - Elfred Bus

Hart voor Oegstgeest heeft vraagtekens bij de Raadsmededeling over het huisvesten van statushouders in Overgeest. Dat gaat over de grootte van de groep, de verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden, de veiligheid en of er wel draagvlak is in het dorp.

Daarnaast is het een feit dat Oegstgeest wel meer ‘spoedzoekers’ kent. Mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning, starters en dan nog eens jonge gezinnen en mensen die nét boven de sociale woninggrens vallen: jaren wachttijden. Daarnaast worden we in Oegstgeest geconfronteerd met een verplichting om per jaar statushouders definitief onderdak te verschaffen. Dat is al een hele klus maar staat in geen enkele verhouding tot de aantallen die nu worden genoemd.

Tevens speelt mee dat een eventuele opvang tot vijf jaar ook omwonenden voor langere tijd in onzekerheid houdt over de mogelijk toekomstige bebouwing in het gebied. Het hele traject rondom herzien van de bestemmingsplannen voor Endegeest en Overgeest verdient geen schoonheidsprijs tot nu toe. Met een gevallen wethouder en een college die tegen de raad is ingegaan als gevolg.

Het vraagstuk verdient een goed participatietraject voordat de raad en het college een besluit kunnen nemen.

Hart voor Oegstgeest - Jaap van den Broek

Voor de zoveelste keer worden raad en inwoners veel te laat en zeer gebrekkig door het college geïnformeerd. Ook nu gooit het college plompverloren een raadsmededeling over de schutting met op zeer korte termijn (4 maart) een “beeldvormende” vergadering over tijdelijk wonen op Overgeest. Een zeer afkeurenswaardige gang van zaken.

De raad wacht nu al meer dan anderhalf jaar op concrete woningbouwplannen van PrO-wethouder Peter Glasbeek voor het gebied Overgeest. Dit, nadat direct na de verkiezingen in 2018 de volledig afgeronde plannen van toenmalig VVD-wethouder Tönjann opeens in de prullenbak bleken te zijn beland.

Op 30 juli 2020 deed Divorce Housing een aanvraag voor 57 spoedzoekers voor een periode van 2 jaar. Die vergunning weigerde het college vanwege zorgen over de sociale veiligheid. Er loopt nog een bezwaar van Divorce Housing tegen dit besluit.

Waarom het college nu denkt dat de sociale veiligheid met een mix van mogelijk totaal 275 statushouders en spoedzoekers voor een periode van 5 jaar nu opeens wel te garanderen is, is volstrekt onduidelijk.

Het oorspronkelijke plan van 57 spoedzoekers voor een periode van 2 jaar is goed inpasbaar, de forse wensen van het COA niet. Laten we op deze tijdelijke plek Oegstgeestenaren helpen.

Lokaal - Eelke van den Ouweelen

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant