Afbeelding
Foto: Willemien Timmers

Omwonenden Endegeest hebben gemengd gevoel over uitspraak Raad van State

Politiek

Betrokkenen willen regelmatig overleg over Endegeest, Rhijngeest en Overgeest

De Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten heeft een gemengd gevoel over de tussen-uitspraak van de Raad van State van 15 november in haar beroep tegen het bestemmingsplan de Geesten. De stichting had namens de omwonenden een uitgebreid beroepschrift opgesteld, waarin zij de RvS onder de aandacht bracht dat de gemeente volgens haar onvoldoende aandacht heeft geschonken aan de vele beschermingen die het gebied geniet.

Het beroep namens de omwonenden concentreerde zich op het behoud van landschappelijke en cultuurhistorische waarden en op flora en fauna.

Het landgoed Endegeest wordt beschermd door drie regelingen: een Rijksbeschermd-dorpsgezicht, de Kastelen Landgoederenbiotoop en het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast kent het bestemmingsplangebied veel Rijksmonumenten en is dit openomen in de provinciale Landgoederenzone.

De stichting heeft in het kader van het beroep een onderzoek laten doen door de Stichting in Arcadië; een gerenommeerd bureau op het gebied van landgoederen. De Raad van State heeft naar de mening van de stichting de drie beschermingen in combinatie met het onderzoek van de Stichting in Arcadië onvoldoende gewogen.

De cultureel-historische waarden komen volgens de Raad van State pas aan de orde bij een omgevingsvergunning-verlening. Hetzelfde geldt volgens de uitspraak voor benodigde parkeerruimte.

Verkeersonderzoek

De Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten is wel gelukkig met de uitspraak over hun zorgen over de verkeersintensiteit op het Endegeester-terrein. De RvS vindt het verkeersonderzoek onvolledig omdat de ruimtelijke effecten van de vestiging voor Life en Science niet onderzocht zijn. Dit heeft ook alles te maken met het voorgenomen parkeren op het landgoed.

Aanpassingen

Op een aantal punten moet de gemeente ook nog aanpassingen en motiveringen aan het bestemmingsplan doorvoeren of aanbrengen. Dat betreft de bouwhoogte van het Dienstencentrum en de bouwhoogte van de Leo Kannerschool en de verkeersintensiteit op de Rhijngeesterstraatweg. Ook moet gekeken worden naar de argumentatie om Life Science en Health als een maatschappelijke bestemming te benoemen.

Herkansing

De Raad van State heeft veel hangende kwesties terugverwezen naar het Oegstgeester college en de gemeenteraad. De uitspraak geeft nu een herkansing om gemaakte fouten te herstellen en meer aandacht te geven aan het behoud van het landgoed.

De gemeenteraad zal nog wel akkoord moeten gaan met de veranderingen in het bestemmingsplan die B&W zal voorstellen naar aanleiding van de door de Raad van State opgedragen zogenoemde ‘bestuurlijke lussen’.

De stichting geeft aan alle volgende stappen van de gemeente en ontwikkelaars in dit gebied namens de omwonenden op de voet te blijven volgen. “Het liefst in goed overleg met gemeente en de projectontwikkelaar”, laat woordvoerder Joost Geluk weten. “Niemand wordt er beter van dat de ontwikkelingen rond Endegeest door juridische procedures vertraagd worden; de projectontwikkelaar niet, de gemeente niet en ook de omwonenden niet. De omwonenden hebben vanaf het begin aangeboden mee te denken over de plannen in dit gebied.” Volgens Geluk hebben tot voor kort zowel de gemeente als projectontwikkelaar Oudendal er de voorkeur aan gegeven de omwonenden buitenspel te houden. “Er werd gebrekkig informatie verschaft, er zijn inspraakprocedures bekort en volgens ons juist in de vakantieperiode gepland.”

De Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten, die zegt ongeveer 400 inwoners uit het bestemmingsplangebied en de aanliggende straten te vertegenwoordigen, geeft aan onverminderd bereid te zijn met de gemeente en de projectontwikkelaar actief mee te denken om versnelling in de plannen rond Endegeest mogelijk te maken en bezwaarprocedures te voorkomen.

“Wij zijn erkentelijk voor de steun die wij van veel omwonenden hebben gekregen om in dit taaie en complexe planologisch proces namens hen op te treden. Velen hebben ook bijgedragen in de vorm van donaties. Mede door deze donaties is een onderzoek door een gerenommeerd instituut, de Stichting in Arcadië, op het gebied van Landgoederen betaald. Dit onderzoek was essentieel voor het beroep van de stichting bij de Raad van State,” aldus Geluk.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan de Geesten werden maar liefst 17 zienswijzen ingediend.

sbwg.nl

Uit de krant

Uit de krant