Logo oegstgeestercourant.nl
<p>De oude Julianaschool staat, incusief parkeerplaats, voor 3 miljoen in de boeken. | Archieffoto Willemien Timmers</p>

De oude Julianaschool staat, incusief parkeerplaats, voor 3 miljoen in de boeken. | Archieffoto Willemien Timmers

(Foto: Willemien Timmers)

Programmabegroting 2022-2025: ‘Met aandacht balanceren’

  Politiek

Afgelopen week heeft het Oegstgeester college van burgemeester en wethouders de concept-Programmabegroting 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Komende weken zullen de zes politieke fracties zich over het stuk buigen en op 4 november wordt de begroting behandeld in de gemeenteraad. Nadat alle partijen het eens zijn over de aan te nemen moties en amendementen, zal de programmabegroting naar verwachting op 9 november worden vastgesteld.

Door Willemien Timmers

Daar waar de begroting in het verleden nog wel eens een titel meekreeg als ‘Oegstgeest verbindt, versterkt en verbetert’, ‘Groen, sterk en betrokken’, ‘Kansen benutten in dorp en regio’ of ‘Positief, maar nuchter’ is dat dit jaar niet het geval.

Tijdens het persgesprek van afgelopen dinsdag moest wethouder Matthijs Huizing (financiën) even over nadenken over een titel voor de huidige begroting. “Ik houd het op ‘Met aandacht balanceren’,” sprak hij bedachtzaam.

Huizing liet weten blij te zijn dat de meerjarige begroting rond is en dat de lastenverhogingen voor de burgers van Oegstgeest beperkt blijven. 

“Vanaf 2022 is de precario op kabels en leidingen afgeschaft. De inkomsten die we daardoor mislopen zullen worden gecompenseerd door een verhoging van het OZB-tarief. Omdat kabel- en netwerkbedrijven in 2022 nog precario doorbelasten aan hun klanten zal deze OZB-tariefverhoging pas in 2023 ingaan. Komend jaar stijgt de OZB voor een woning dus nog alleen met de prijsindex van 2 procent. Dit geldt ook voor de hondenbelasting en de overgebleven precariobelasting. Door de sterk gestegen kosten voor afvalinzameling en afvalverwerking ontkomen we niet aan een forse tariefsverhoging in 2022, namelijk 12 procent. Ook de kosten voor riolering stijgen fors. Om de stijging van de woonlasten niet te veel te laten oplopen is er gekozen voor een beperkte stijging van de rioolheffing, namelijk 5 procent. Het tekort wordt opgevangen in de begroting.”

Oplopende investeringen

De netto schuldpositie van Oegstgeest zal de komende jaren stijgen van 38,5 miljoen in 2021 naar 69,3 miljoen in 2025.

Dat komt omdat de investeringen in de komende jaren flink op zullen lopen. Zo kan de Leo Kannerschool (nu nog in een oud gebouw aan de Hazenboslaan) eindelijk nieuwbouw tegemoetzien. De kosten daarvan worden geraamd op ruim 19 miljoen euro. Daar komen de kosten nog bij voor het verwerven van de oude Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg, daar waar het nieuwe gebouw komt. Dit terrein staat voor 3 miljoen in de boeken. Een hoog bedrag als je nagaat dat de huidige eigenaar, ontwikkelaar Johan Oudendal, het gebouw in 2017 voor ruim een miljoen kocht, net voor de neus weg van de gemeente. “We hebben het gebouw opnieuw laten taxeren”, vertelt wethouder Huizing hierover. “En daar komt dit bedrag van 3 miljoen uit. Dat is inderdaad veel hoger dan in 2017, maar geloof me, we hebben de taxateur echt op de grill gelegd. De vraagprijs was nog hoger. Overigens is dit bedrag nu inclusief de parkeerplaats.”

De geplande nieuwbouw van de Gevers Deutz Terweeschool staat voor bijna 9 miljoen in de boeken.

De kosten voor jeugdzorg blijven de komende jaren een risico, al is er op dat terrein wel veel ontwikkeling. “Vanuit het Rijk krijgen we 1,3 miljoen extra, dus kunnen we een nieuwe slag maken. Zo is er al een POH’er, een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg, begonnen in Oegstgeest die, na de huisarts of het Jeugdteam, jeugd met problemen als eerste ziet. Deze kan als filter fungeren en ‘lichtere’ zorg geven. Dit voorkomt wachtlijsten.” Ook zijn er in het jeugdteam Oegstgeest van het Centrum voor Jeugd en Gezin ‘zwaargewichten’ aangenomen. “Daarnaast doen we onderzoek naar de wachtlijsten in de jeugdzorg zodat we weten wie er op de wachtlijst staan en waarom en waarvoor ze zorg nodig hebben.”

Achterstallig onderhoud

De komende jaren gaat de gemeente Oegstgeest 10 miljoen steken in het wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen en bruggen. Wethouder Peter Glasbeek: “Het Meerjaren Onderhoudsplan dat we voor de raad opgesteld hebben, laat zelfs een veelvoud van dit bedrag zien. We hebben een schouw gedaan, en in kaart gebracht hoe we er voor staan. De gemeenteraad moet beslissen wat we aan gaan pakken en wat financieel behapbaar is.”

Hij vertelt dat de gemeente op sommige plekken niet aan haar wettelijke zorgplicht voldoet. “Dat wil overigens niet zeggen dat de situatie daar acuut gevaarlijk is. We zullen met elkaar met open ogen moeten bespreken wat we gaan aanpakken, en de gevolgen daarvan accepteren. Onze startpositie voor wat betreft wegen en bruggen is best aardig, maar de bedragen lopen hard op.”

Een van de projecten is de Duikerbrug in de Dorpsstraat. Die is inmiddels al even dicht omdat er geen gemotoriseerd verkeer overheen, en geen varend verkeer onderdoor mag vanwege instortingsgevaar. De renovatie van deze brug blijkt, mede door de vele leidingen die er onderdoor lopen, een ingewikkelde klus die waarschijnlijk niet voor 2024 afgerond zal zijn.

Handhaving

Burgemeester Emile Jaensch vertelde dinsdag dat er in Oegstgeest keuzes gemaakt moeten worden voor wat betreft de handhaving. “Er is, mede vanwege het vele thuiswerken, een toename aan meldingen en daarnaast hebben we maar een beperkt team van wijkagenten en BOA’s tot onze beschikking. Op meldingen met een lage prioriteit kunnen we helaas niet altijd af gaan. Denk bijvoorbeeld aan een camper die te lang in een woonwijk geparkeerd staat, of het aantreffen van hondendrollen op de stoep.” 

Er is wel 50.000 euro vrijgemaakt om extra hulp in te kopen, bijvoorbeeld bij de stichting ATC (voluit Stichting All Traffic Care). “Daarmee kunnen we bijvoorbeeld een extra actie organiseren rondom loslopende honden bij de Klinkenbergerplas. Op meldingen met een hoge prioriteit, denk aan dumping of overlast, zullen de BOA’s en wijkagenten altijd af gaan.” 

Meer berichten