Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: G.J. Bos - Coll. Erfgoed Leiden en Omstreken

‘Gebiedsvisie Endegeest bevat onvolledige, onjuiste en verouderde gegevens’

  Politiek

Stichting Behoud Wilhelminapark Geesten betaalt aanvullend onderzoek
De Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten heeft in aanvulling op een door hun ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan de Geesten een aanvullend tuinhistorisch onderzoek laten doen naar het park van Endegeest. In november staat het ontwerpbestemmingsplan De Geesten op de raadsagenda.

“Het bestemmingsplan is tijdens de zomervakantie ter inzage gelegd”, laat voorzitter Joost Geluk weten. “Vanwege de vakantie konden we niet eerder met deze aanvulling komen. Onze stichting kent ongeveer vierhonderd steunbetuigers die inmiddels ook volop zijn gaan doneren,” zegt voorzitter Joost Geluk.

Bureau Stichting in Arcadië werd gevraagd om na te gaan welke effecten de te realiseren bouwprojecten, die worden gefaciliteerd door het ontwerpbestemmingsplan, zullen hebben op de landschappelijke waarden. “Ook hebben we gevraagd te beoordelen of er voldoende gekeken is naar die effecten tijdens het opstellen van de gebiedsvisie en het bestemmingsplan”.

De Stichting in Arcadië trekt in het rapport de volgende conclusies:

• De gebiedsvisie waarop het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd bevat onvolledige, onjuiste en verouderde gegevens ten aanzien van de tuinhistorische waarden van het terrein. Omdat daarnaast geen inzicht wordt gegeven in de effecten van de gebruiksfase is het betoog van de gemeente Oegstgeest niet deugdelijk.

• Het ontbreken van een landschappelijk-historisch onderzoek evenals een natuurhistorisch-onderzoek leidt tot een ondeugdelijke grondslag voor een bestemmingsplan.

• Bij de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan is onvoldoende naar de tuinhistorische en cultuurhistorische waarden van Endegeest is gekeken. Nader onderzoek voor de beoogde planvorming is noodzakelijk om beter inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingsgeschiedenis van de aanleg als geheel en in de actuele situatie en van onderdelen in detail.

• De tuinhistorische, cultuurhistorische en natuurwaarden van Endegeest worden in de onderbouwende documenten bij het ontwerpbestemmingsplan op hoofdlijnen erkend door de vele beschermingen die erop zitten. Bij een nadere bestudering van deze beschermingen blijkt echter dat de inschrijving van Endegeest in het Rijksmonumentenregister met betrekking tot de historische park- en tuinaanleg onvolledig is en actualisatie behoeft.

• Het ontwerpbestemmingsplan is uitgewerkt op basis van een beeldkwaliteitsplan dat vooral de beoogde bebouwing en kavels faciliteert en niet integraal de terreininrichting rondom deze gebouwen.

• Uit een bestudering van de stukken blijkt dat de voorgenomen ontwikkelingen een schadelijke invloed hebben op de monumentale waarde van park en omgeving

• De tuinhistorische verwachting voor het studiegebied is dermate hoog dat op basis van deze planvorming het nodig is om een echte toekomstvisie op de park en tuinaanleg te creëren. Dit ontbreekt in de stukken die behoren bij het huidige ontwerpbestemmingsplan.

• Ook ontbreekt een effectenanalyse ten aanzien van de tuin- en parkaanleg van Endegeest.

Stichting in Arcadië sluit zich aan bij het advies van de Monumentencommissie Oegstgeest om een Kwaliteitsteam met de aanwezigheid van een landschapsarchitect in te stellen. Ten grondslag hiervan moet een tuin-historisch onderzoek en effectenanalyse liggen.

“Ons is tevens duidelijk geworden uit dit onderzoek dat ook Rhijngeest in het grotere plaatje betrokken moet worden”, zegt Joost Geluk in de brief aan de gemeenteraad. “Gezien de kosten en het korte tijdsbestek is het niet mogelijk gebleken in dit onderzoek van de Stichting in Arcadië tegelijk ook naar dat deel van het gebied te kijken. Dit moet naar onze overtuiging alsnog gebeuren. Het is nog niet te laat om in goede harmonie tot een uitvoerbaar en verantwoord plan te komen.”

Meer berichten