Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Een plan-idee van een Oegstgeester kunstenaar. |&nbsp;</p>

Een plan-idee van een Oegstgeester kunstenaar. | 

(Foto: Pieter de Koning)

De toekomst van ‘De Geesten’ - Bewoners aan het woord

  Politiek

Komende donderdag, 3 juni, zal er weer een lange online raadsvergadering plaatsvinden. Agendapunt 7: Gebiedsvisie De Geesten, het gebied rondom Kasteel Endegeest. Deze gebiedsvisie wordt dan verwerkt in het ontwerpbestemmingplan. 

De toekomstige inrichting van landgoed Endegeest houdt de Oegstgeester gemoederen behoorlijk bezig. Daarom vroeg de redactie van de Oegstgeester Courant vorige week aan de inwoners van ons dorp hoe zij de toekomst van ‘De Geesten’ voor zich zien. Veel Oegstgeestenaren reageerden:  

Rupsje nooitgenoeg

* In 1897 kocht de gemeente Leiden het Landgoed Endegeest om er een psychiatrisch ziekenhuis –thans genoemd Rivierduinen- te vestigen.

Als gevolg van wijzigingen in de financiering van de zorg kon Rivierduinen niet langer de hoge kosten van onderhoud van de oude paviljoens betalen. Nieuwbouw vond plaats op het Landgoed. Alleen het administratief centrum van Rivierduinen werd in Leiden gevestigd.

* Het rustgevende karakter van het Landgoed biedt een beschermende woon- en leefomgeving voor de patiënten. Zo’n ‘klimaat’ is voor behandeling en herstel van vooral autistische patiënten noodzakelijk. Druk verkeer op het Landgoed is daarom ongewenst.

* Leiden, rupsje nooit genoeg, rook geld en verkocht een groot deel van het Landgoed Endegeest aan projectontwikkelaar Oudendal.

* Vanaf dat moment was het gedaan met het ‘klimaat’. B&W van Leiden(!) stuurde per brief aan B&W van Oegstgeest een verlanglijstje voor het nieuwe bestemmingsplan. B&W van Oegstgeest werken als goede vrienden in de regio gedwee mee. Een eerste gebiedsvisie “De Geesten” sneuvelt echter in juni 2020 vanwege geheime clausules waarvan zelfs de VVD eerder geen weet had. Ook het College van B&W van Oegstgeest sneuvelde toen.

* Na deze bestuurscrisis werd door het College plechtig beloofd transparanter te opereren. Van de ‘grote stappen’ die later in de zomer van 2020 gemaakt zouden zijn in de kwestie ‘De Geesten’ en waar de Raad over geïnformeerd zou worden werd nooit meer iets vernomen. Alleen de coalitiepartijen (VVD, CDA en PrO) waren daarover ingelicht. Verder bleef het stil m.b.t. Endegeest.

* Slechts enkele weken geleden werd door B&W van Oegstgeest een nieuwe gebiedsvisie ‘De Geesten’ gepresenteerd. B&W willen dat die visie al op 3 juni a.s. door de Gemeenteraad wordt goedgekeurd.

* Samengevat betekent uitvoering van deze visie dat het Landgoed Endegeest wijzigt in een Bio Science Park met een aantal te hoge en volumineuze bedrijfsgebouwen. En dat te midden van het psychiatrisch ziekenhuis. Een verdienmodel ten koste van het hiervoor genoemde behandelings- en woonklimaat.

* De lokale partijen stelden in reactie veel schriftelijke vragen. De coalitiepartijen niet. En ook D66 zweeg. Waren die partijen al ‘meegenomen’ in het voorbereidend proces? Een soort Binnenhof spelen?

* Het aantal insprekers in de Commissievergadering was ongekend hoog. De hele avond lang klonk steeds een beargumenteerd ‘neen’.

* Geen wonder: zelfs met de hoofdbewoners van het gebied (Rivierduinen) is géén overleg geweest. Oegstgeest heeft trouwens in Nieuw Rhijngeest Zuid al een belangrijke bijdrage aan de ondernemersvereniging Bio Science Park geleverd. De viervoudige bescherming van Landgoed Endegeest krijgt in de Gebiedsvisie niet of nauwelijks aandacht. Dat staat de verdienmodellen maar in de weg. Ook over verkeersbewegingen en parkeren geen woord.

* Hier nog eens de geldende beschermingen van Landgoed Endegeest:

1 Rijksbeschermd Dorpsgezicht (met Rijks- en Gemeentemonumenten); 2 Rijks NNN gebied (natuurwaarden); 3 Landgoederenroute Zuid-Holland; 4 Nationaal Park Hollands Duin. Over handhaven van deze waarden, net als over groene longen e.d. wordt kennelijk alleen gesproken als dat geen consequenties heeft. Verdichten en hoogbouw is het credo.

* Benieuwd of de coalitiepartijen en D66 3 juni a.s. de macht van de verdienmodellen honoreren of de burgers van Oegstgeest, inclusief de bewoners van Rivierduinen, vertegenwoordigen.

Jan J.L. de Soeten, oud-ziekenhuisdirecteur

----

Groene oase van rust

De Vereniging Wilhelminapark en Omgeving stelt vast dat er in de afgelopen jaren uitzonderlijk veel gebouwd is in Oegstgeest. Daarbij is veel groene en open ruimte opgeofferd. Dit schept de verplichting om extra terughoudend te zijn bij het aantasten van het overgebleven groen, met name het historische, rustgevende en cultuur-uitstralende gebied rond kasteel Endegeest. Een wandeling door deze oase van rust is voor veel Oegstgeesters een ware verademing.

Wij beseffen dat voor een levensvatbare exploitatie van dit gebied ingrepen noodzakelijk zijn. Wij dringen er echter met klem op aan om daarbij de rust en het karakter van dit gebied zo goed mogelijk te bewaren. Wij steunen dan ook van harte de uitspraak van wethouder Huizing dat toekomstige bebouwing voor wat betreft architectuur zal moeten aansluiten bij kasteel Endegeest. Het spreekt vanzelf dat toename van het bouwvolume tot een minimum moet worden beperkt, terwijl historisch waardevolle gebouwen dienen te worden bewaard. Wij sluiten ons volledig aan bij het advies hierover van de gemeentelijke Monumentencommissie.

Namens de Vereniging Wilhelminapark en Omgeving

Jo Hermans (voorzitter)

---

Gebiedsvisie 2021

Niet alles wat in de nieuwe versie van Gebiedsvisie 2021 wordt genoemd getuigt van een betere visie dan in versie 2020. Ambitie is nog steeds “versterken van groen” maar een nieuw onderzoek naar de bijzonder waarde van zone voor paddenstoelen zaait onnodige twijfel of men echt wel positief over natuurwaarden denkt. Een adviesbureau inschakelen kost geld, weggegooid geld, want dat adviesbureau komt via het paddenstoelen kenniscentrum – wij besparen u de moeilijke naam – terecht bij de kenner bij uitstek, Leo Jalink, lid van de Adviescommissie Groen & Natuur Oegstgeest. De korte weg is goedkoper. Zie ook zijn ingezonden brief in het Leidsch Dagblad van 22 mei. Het weghalen van wandelpaden in een bosperceel aan de noordzijde is in strijd met de ligging in de NNN (Natuur Netwerk Nederland), vermindert de ecologische waarde en is onderdeel van het oorspronkelijke tuinontwerp, dus aantasting van de cultuurhistorische waarden van het landgoed. Trouwens: bevoegdheid van de provincie, niet van de gemeente. De nieuwe fietspaden, nog zo’n bedenksel, kruisen beide ook de NNN, zijn onnodig, sterker nog, onwenselijk op die plek. Waar is dan het “versterken van het groen” als er alleen maar afbreuk aan wordt gedaan?

Adviescommissie Groen & Natuur Oegstgeest

---

Twee vleugels

De oplossing: Twee vleugels aanbouwen voor bewoning met 2x30 luxe appartementen (Vleugel Noord en vleugel Zuid hoefijzervorm).

Karakter binnen het kasteel behouden en voor culturele, artistieke doeleindes en diverse ruimtes invullen...zoals: Sport, spel, bridge, biljart, wellness en zwembad.

Buiten: rozentuin, speelweide, wandelroute en een aantal keren per jaar voor grotere activiteiten gebruiken voor ons dorp die moet aansluiten voor het behoud van het karakter van de Geesten rondom het Kasteel.

Inkomsten genereren uit verkoop appartementen en kasteel-members-pas voor onderhoud en kosten voor service diensten binnenshuis.

Edgar I. van der Luit

---

Geen private partij

Ten aanzien van ‘Endegeest’ vindt ondergetekende zeer principieel dat het gebied te belangrijk is om de ontwikkeling ervan aan een private partij (Oudendal) over te laten. Onbegrijpelijk eigenlijk dat deze ontwikkelaar en pandjesbaas dit prachtige terrein dreigt te gaan verzieken. Het spijt mij maar ik kan het niet anders zien: Oegstgeest zelf had het terrein moeten aankopen, desnoods met crowdfunding om zo de landschappelijke waarde te kunnen behouden.

Arne Steenkamp

---

Placebo-inspraak

Met stijgende verbazing volg ik als relatieve nieuwkomer in Oegstgeest de discussie over Endegeest. Dit is een tijd waarin heel veel mensen en partijprogramma’s (D66!) duurzaamheid, biodiversiteit en natuurbehoud prediken. Ons voedsel wordt geleidelijk aan biologisch. De schaarse groene open ruimtes in de volle Randstad worden met hand en tand verdedigd. Maar wonderlijk genoeg niet in Oegstgeest. Daar zijn de beslissingen al genomen. Alleen het vakje ‘inspraak en burgerparticipatie’ moet nog worden afgevinkt. Al was het maar om verder juridisch getouwtrek te voorkomen. Maar het is wat Christiaan Weijts vrijdag 28 mei in NRC ‘Placebo-inspraak’ noemde. Schijndemocratie. Voor de vorm nog wat laten mopperen terwijl de verhuiswagens al voorrijden.

Marcel Bouwmeester

---

Oud park

Endegeest is een wonderlijk schoon gebied, waar ooit ongestoord patiënten konden rondlopen. Veel Oegstgeestenaren weten ook de weg te vinden en genieten van de bossen en het kasteel en het wandelen is niet storend voor de talrijke vogels die er huizen. Uilen spechten, boomvalken en talrijke zangvogels zijn grage gasten in het bos en op de grote weilanden rondom. Het is een plezier om er te wandelen vooral ook omdat er vrijwel geen auto’s en fietsers rijden.

De plannen die bestaan om op het gebied een gebouw neer te zetten is bijna niet tegen te gaan. Het betekent vooral: Verkeer! Het bestaande parkeerterrein moet dan ook blijven om dit verkeer op te vangen. Laat het park rustig blijven, asjeblieft. Laat de natuur in vredesnaam met rust, zoveel van dat soort natuur hebben wij niet en we zijn er trots op en willen graag in de buurt wonen. En erin wandelen!

Een fietspad dwars over de weilanden aan de Wassenaarseweg is uit den boze. Er zijn genoeg fietspaden die het mogelijk maken om in de buurt te komen en laat het park vooral niet een verkorte route bieden richting Science park.

Wees voorzichtig met de sfeer van een oud park waar altijd rust geheerst heeft en waar natuur een kans gekregen heeft!

Evelien Voogd

---

Biodiversiteit

Placebo-inspraak noemt Christiaan Weijts het in NRC afgelopen vrijdag. Dat is ook wat dreigt in Oegstgeest waar de gemeenteraad waarschijnlijk zal instemmen met de laatst gepresenteerde gebiedsvisie voor de Geesten. Dit ondanks de inspraak van vele zeer bezorgde Oegstgeester burgers en (landelijke) organisaties. Die appelleren om af te zien van een visie die grootschalige nieuwbouw op het nu nog parkachtige en, qua natuur, zeer diverse landgoed mogelijk maakt. Het is toe te juichen dat bestaande gebouwen op het landgoed een goede functie krijgen, na jaren van leegstand. Echter de noodzaak en het maatschappelijk belang om juist hier nieuwbouw te plegen ontbreekt. Die is alleen van belang voor de investeerder/eigenaar van het landgoed om zodanig zijn winst te realiseren. De nieuwbouw die in de visie mogelijk wordt zal ten kost gaan van biodiversiteit en het unieke karakter van het park. Een flink aantal monumentale bomen zal worden gekapt. Dit alles druist in tegen de noden van de samenleving voor behoud van biodiversiteit, het versterken van de natuur/groen en het gehoord worden door de politiek. Dat laatste is, getuige de placebo-inspraak, blijkbaar nog niet doorgedrongen tot de lokale politiek.

Hein Koelman

---

Ontluisterend

Kernwaarden, vermeld in Oegstgeester ‘toekomstvisie’: transparantie, natuur, cultuur, communicatie met burgers. De praktijk op de digitale vergadering 20 mei over ‘Endegeest’: ronduit ontluisterend. Spreektijd uitgetrokken voor de vele, verontruste insprekers: 2-3 minuten. Met 5 minuten moesten zij het uiteindelijk doen. En met ontbrekende of op te laat – na herhaalde verzoeken – aangeleverde, voor beoordeling essentiële stukken. Grove onzorgvuldigheden in plannen, waarover de gemeente zich een jaar heeft kunnen bezinnen: eenzelfde bouwvak staat b.v. op 3 tekeningen op een andere plaats. Plannen nauwelijks vindbaar op de gemeentesite. Indien gevonden, blijken hoogte en grondoppervlak van gebouwen enorm toegenomen t.o.v. plannen van vorig jaar, waar toen al de nodige weerstand tegen bestond. Het geheugen van de gemeente lijkt lacuneus; onderzoeken in het niets opgelost dreigen opnieuw uitgevoerd te worden, nu in de vorm van een onbetrouwbare ‘quick-scan’. Beloften van gemeente aan burgers contact met hen op te nemen alvorens nieuwe plannen te lanceren worden niet nagekomen. Hoe denken verantwoordelijken zelf dat dit gedrag zich verhoudt tot de vergezichten uit de toekomstvisie? Trots op ons mooie Oegstgeest? Ja, nog wel. Trots op ons Gemeentebestuur??? Het kan nog: doe wat u zegt, zet u werkelijk in voor Oegstgeest, haar burgers, en behoudt onvervangbare waardevolle natuur en cultuur.

Martina Ens-Dokkum

---

In de geest van Oegstgeest

Als bewoner van het Oranjepark is een rondje Endegeest voor mijn vrouw en mijzelf een bijna dagelijkse wandeling geworden in deze coronatijden. Terwijl je er rondloopt, het historisch erfgoed ziet met de lege gebouwen verspreid in het Engels aandoende park er om heen, dan krijg je al snel spookbeelden van torenflats in deze ruimte als je aan projektontwikkelaars denkt die hun investering van ruim € 5 miljoen willen uitnutten en als je aan discussies in politiek Den Haag denkt waar het gaat om meer sociale en betaalbare woningbouw. De primaire vraag aan de lokale politiek is hoeveel beleidsvrijheid de gemeente Oegstgeest heeft om dit gebied in de geest van Oegstgeest te ontwikkelen.

Volgens mij is dat: laagbouw met groene lanen en hier en daar een appartementsgebouw van maximaal vier woonlagen omringd met het nodige groen.

Qua beleidsvrijheid denk ik ook aan de visie van de gemeente Leiden op het aangrenzende gebied dat onder hun jurisdictie valt. Samen optrekken inzake het grens bij de Wassenaarseweg lijkt mij essentieel.

In bijgaande schets op de plattegrond heb ik mijn visie nader ingetekend.

Feitelijk constateert bebouwing voor de volgende deelprojecten:

- bocht Endegeesterstraatweg tegenover de oude ingang van Rivierduinen inclusief het parkeerterrein daar: luxe appartementen max 3 hoog (no 3 op mijn schets). Als een gebogen vloeiende vorm soepel aangepast aan de natuurlijke omgeving van de laan en het park erachter.

- sociale bouw appartementen einde Endegeesterstraatweg naast de manege. Die flats storen daar niet, gegeven de hoogbouw van BioScience park / Wassenaarseweg in Leiden.

- vrije sector laagbouw met veel groen in het segment 11

- losstaande villa’s in klassieke stijl ter markering van de vrije zichtlijnen op kasteel Endegeest (sectie 5)

Handen af van

- vrije zichtruimten op voor - en achterkant kasteel Endegeest

- het Landje van Bremmer

- het Bosje van Endegeest (ingang Geversstraat)

- de oude bomen op de Endegeesterstraatweg

- de manege.

Ter discussie of de Bio kwekerij voor het dorp behouden moet blijven en juist meer ontwikkeld moet worden ter stimulering van eigen kweek thuis. Zo niet dan betrekken bij de ontwikkeling vrije sector laagbouw.

Tenslotte: Het is aardig om een mening te geven over de indeling van deze ruimte. Maar de hamvraag is natuurlijk wat de echte agenda’s zijn van politiek en projectontwikkelaar en in hoeverre deze variant van inspraak effect zal sorteren op hun uiteindelijke besluiten.

Philip de Koning, Beeldend kunstenaar

---

Bestuur is er niet voor de kiezers

Zolang inwoners Oegstgeest op huidige leden coalitie blijven stemmen komt er geen oplossing voor burgerproblemen en kiest gemeentebestuur voor kapitaal i.p.v. zoeken naar de menselijke maat. Burgers kunnen deze halsstarrige houding alleen wijzigen in het stemhokje en/of “toujours frappé” in de media. Het gemeentebestuur is er kennelijk niet voor de kiezers maar vooral voor zichzelf. Een landelijk euvel. #verkiezingen2022

Kees-Jan Dellebeke

---

Gepresenteerde plannen zijn fout

Endegeest is een Rijks beschermd dorpsgezicht. Grote delen worden beschermd van uit de Natuur netwerk Nederland (NNN). Bovendien is ook een groot deel beschermd vanuit de Kastelen en landgoederen Biotoop. Daarnaast maakt het deel uit van de landgoederen zone van Zuid-Holland en het Nationaal Park Hollandsduin. Ook blijkt er een bijzondere beschermde paddenstoel populatie te zijn. Me dunkt genoeg redenen om zeer zorgvuldig om te gaan met toekomstige bestemming en (ver)bouwwerkzaamheden. Daarom zijn de plannen zoals nu gepresenteerd fout. Er komen drie mastodonten van gebouwen. Het bebouwd vloeroppervlak wordt nagenoeg verdubbeld in het mooiste stukje. Er is helemaal niet nagedacht over parkeerruimte. De huidige parkeerplaats (140) plaatsen) wordt zelfs opgebroken. Waar moeten al die mensen die men op dat bebouwd vloeroppervlak te werk wil stellen parkeren? Raad: volg het advies van de monumentencommissie. Geen 3 verdiepingen, limiteer het aantal parkeerplaatsen. Niet bouwen nabij het paddenstoelengebied.

J.C. Geluk - Namens de Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten die ca 400 inwoners vertegenwoordigt

---

Laat Endegeest zoals het is

Wanneer je zo’n mooi kasteel in je Gemeente hebt staan zou het verboden moeten zijn er met een projectontwikkelaar over in gesprek te gaan.

Koester dit mooie gebied en restaureer de gebouwen die op het terrein staan en geef ze vooral een nuttige bestemming!!!

Doe niets met een projectontwikkelaar. Doe ‘lokaal’!

Persoonlijk vind ik het onbegrijpelijk dat een gemeente zaken doet met projectontwikkelaars. Die willen graag veel geld verdienen.

Met een beetje creativiteit kan je Endegeest en het terrein eromheen prima in staat houden. Wees vooral erg zuinig op dit prachtige gebied en laat geld niet het belangrijkste zijn.

Je kan ook rijk zijn zonder geld.

Laat Endegeest zoals het is.

Henny

---

Monsterlijke plannen

Als bewoner van Oegstgeest verzetten wij ons fel tegen de plannen van projectontwikkelaar Oudendal om het rijks beschermd natuurmonument Endegeest te verkrachten met plannen om daar een bedrijventerrein te ontwikkelen.
Dit prachtige rijks beschermde dorps monument mag nooit verdwijnen en daar passen de monsterlijke plannen van project ontwikkelaar Oudendal totaal niet in

M. Engels

---

Rijkdom van paddenstoelen mag niet verdwijnen

Ik onderzoek al jaren de paddenstoelen in Endegeest en Rhijngeest. Het is een hotspot voor rode lijst soorten, in dit sterk bebouwde deel van ons land. Helaas is bij de aanleg van de riolering op de Endegeesterlaan een deel van die rijkdom al verdwenen. Het zal decennia duren voordat dat hersteld zal zijn. De rol van paddenstoelen in natuurbehoud blijkt belangrijker dan tot nu toe werd aangenomen en wordt steeds meer erkend. Het is van groot belang dit biotoop hier te behouden. Ook al ben ik geen inwoner van Oegstgeest, ik pleit voor het behoud van het park Endegeest en het niet aan te tasten door bebouwing. 

Hans Adema,
(gast)medewerker Hortus botanicus
(gast)medewerker Naturalis

---

Broddelwerk

Gemeente Oegstgeest zet advies van experts (?Monumentencommissie) en burgers volledig buiten spel.  

Burgers mochten meedenken over de inrichting van Endegeest. Weinig tot niets mee gedaan. Doordrammen van Oudendal, Leiden en Oegstgeest leidt tot verloedering van dit niet voor niets beschermde dorpsgezicht. De bescherming is bedoeld om de cultuurhistorische identiteit van een gebied te behouden. De nu voorliggende plannen staan daar haaks op. 

Daarnaast was er toch een voornemen om een deel van de Endegeesterstraatweg af te sluiten, zodat bewoners geen parkeerproblemen zouden krijgen? Ook daar is niets meer over terug te vinden. 

Broddelwerk!

José Saaltink 

---

Balans tussen het algemeen maatschappelijk en het natuurhistorisch belang

De omgevingsvisie noemt veel mooie waarden en uitgangspunten. Daarnaast steun ik ontwikkeling van het gebied in een balans tussen het algemeen maatschappelijk en het natuurhistorisch belang. Echter, pagina 44 toont de grote inconsistentie met het eigen voornemen op 1 pagina. Het creëren en behouden van een mooie groene corridor is moeilijk te rijmen met het plaatsen van twee grote L vorige kolossen midden in deze zogenaamde corridor. Onbegrijpelijk dat hier geen betere plek voor te vinden is op het bestaande gebied.

Theo Pootjes

---

Groene enclave

Het kasteel Endegeest moet ruimte om zich heen houden.
Een groene enclave in het Westen en zeer belangrijk voor Oegstgeest nu en in de toekomst. Het park rondom het Kasteel wordt ook nu al veel bezocht door wandelaars uit ons dorp maar ook uit omliggende gemeentes en toeristen.

Fauna en flora uniek. Aansluitend het zeer vogelrijke Land van Bremmer. 

Dit alles moet behouden blijven en niet vernietigd worden om plaats te maken voor commerciële gebouwen. 

Gerard Schrikkema 

---

Hoofdfietsroute helpt natuur om zeep

In de nieuwe visie wordt lovend over de natuur gesproken en over de wens een ‘groene corridor’ te maken. Desondanks wordt er dwars door het bos van Park Rhijngeest en dwars door deze beoogde corridor een fietspad gepland wat de verbinding legt met de wijken aan de andere zijde van de A44. 

Iedereen die daar wandelt ervaart: dit is een bijzonder gebied. Dat de snelweg daar zó dichtbij is, dat merk je niet eens. Hoge bomen, diverse struiken, ondoorzichtig bos, veel soorten vogels. Een idylle, een spannend bos!

Het aanleggen van een ongeveer vijf meter breed fietspad verwoest de natuur daar direct. In de passage over de samenwerking met Zuid Hollands landschap (par. 4.1)  lijkt een soort ruil te worden gedaan: natuur versterken door paden te verwijderen, zodat we op andere plekken de hoofdfietsroute kunnen aanleggen.
Waarom dit pad niet langs het bos/park leggen aan de zuidzijde? Dan wordt de natuur in het mooie park gespaard en het zorgt daarbij voor een veiligere situatie: pubers die na het stappen door een bosje naar huis moeten fietsen, niet prettig, ook al is er vleermuisvriendelijke verlichting. Qua tijd zal dit maar drie keer trappen op je fiets schelen.
Ook wordt er gesproken over beheer. Hopelijk zal dit niet leiden tot ‘aangeharkte wensnatuur’, die uiteindelijk zal leiden tot het verdwijnen van soorten uit dit mooie gebiedje.

Pam de Groot

---

‘Groen parkeerterrein’

?Mijn buurman heeft een nep vogeltje op zijn balkon. Ik heb er ook één in de tuin....van mijn schoonmoeder geërfd. Zij had kennelijk een vooruitziende blik! Dit wordt onze toekomst. 

Onze wethouder kwam plotseling op het slimme idee (zie inspraakavond) om de parkeerplaats naast de Jan Wolkers school toch niet aan Zuidhollandslandschap te schenken, maar, om de parkeerlast van de toekomstige plannen op het Endegeestterrein te verlichten, er een ‘groen parkeerterrein’ van te maken. 

Hoe moet ik me dat voorstellen? Een boompje in het midden? Een hegje eromheen? Of nog beter, gewoon kunstgras gebruiken. Daar heeft onze college wel ervaring mee. Bevalt kennelijk goed. Daarna komen de kunstbloemetjes, kunstpaddenstoeltjes, en ja, de kunstvogeltjes. 

College en Raad, wees verstandig. Behoud dit mooie gebied voor onze kinderen en kleinkinderen! Endegeest is zo waardevol! 

Naam bekend bij de redactie

---

Bezinning

Niet te geloven hoe dit College elke keer weer met de wildste plannen akkoord dreigt te gaan. Eerder al inzake de gebouwen achter het gemeentehuis en nu weer op het terrein van Endegeest. Daar is waarachtig geen plaats voor bouwwerken van vierhoog etcetera. 

Alle regels worden geschonden. Het wordt tijd dat burgemeester en wethouders tot bezinning komen.
Robert Demaree

---

Oegstgeest heeft een grote en verder toenemende bewonersdichtheid en ligt in een regionaal verstedelijkt gebied (in de as Katwijk-Leiden). Dit betekent veel bedrijven, gebouwen, woningen en verkeer. 

Een verstedelijkt gebied is pas in evenwicht en leefbaar als er voldoende groenvoorzieningen en parken zijn. Handhaving van het prachtige gebied rondom kasteel Endegeest is daarom, net zoals het land van Bremmer en het bos Rhijngeest, van essentieel belang. Grote nieuwe gebouwen, verhoging van bestaande gebouwen, meer verkeersbewegingen en een groot aantal parkeerplaatsen in dit gebied zijn zeer ongewenst. 

Dit geldt ook voor de voorgestelde hoofdfietspaden. Het park Endegeest, met een bijzondere en waardevolle diversiteit van flora en fauna, met bos, losse boomgroepen en diverse monumenten zoals het kasteel, straalt rust en weidsheid uit noodzakelijk voor het welzijn van de huidige cliënten vanuit de geestelijke gezondheidszorg. 

Laat het park het park blijven, ook in het belang van de bewoners van Oegstgeest en de omliggende gemeenten. Deze noodzakelijke functie heeft Endegeest in de huidige corona-periode wel bewezen. Veel mensen lopen de wandeling van het Zuid-Hollands Landschap door het bos Rhijngeest en park Endegeest. Gelukkig wordt het gebied op verschillende wijzen formeel beschermd. 

Hopelijk kunnen de plannen voor het gebied tegengehouden dan wel bijgesteld worden.

Marian Blijham

---

Geen gedegen milieueffectrapportage

Alle insprekers brachten gegronde bezwaren tegen het voorliggende plan “gebiedsvisie de Geesten” in: met vele bestaande bepalingen ter bescherming van natuur en monumenten wordt geen rekening gehouden, en de voorgenomen bebouwing met daaraan verbonden extra verkeer zal de huidige ecologische structuur schaden. Een gedegen milieueffectrapportage is blijkbaar niet gemaakt. 

Ook laat deze gebiedsvisie nog te veel ruimte over voor verdere interpretatie (lees: verruiming van nog nader te bepalen regels) door Oudendal en/of gemeente. Niet akkoord gaan dus! 

Naam bij de redactie bekend

---

Gevolgen voor vele toekomstige generaties  

Het gebied rondom kasteel Endegeest wordt gekenmerkt door een open karakter.

Hierdoor, en door de oud-Hollandse uitstraling van het kasteel draagt dit gebied in belangrijke mate bij aan het welbevinden van tallozen uit de regio, hoog- of laag opgeleid, hier geboren en getogen of juist afkomstig uit een wellicht verafgelegen land met een geheel andere cultuur.

Nederland, en de randstad in het bijzonder, is zeer dicht bevolkt; juist daarom is het belangrijk een zo karakteristiek gebouw met de ruimte daaromheen te ontzien. In het afgelopen jaar is alleen maar duidelijker geworden hoe belangrijk dergelijke stukjes groen dicht bij huis zijn.

Ik begrijp dat ook andere redenen de besluitvorming over het gebied rond Endegeest bepalen. Toch dient wie hierover mede besluit zich te realiseren dat een beslissing die nu genomen wordt ook voor vele toekomstige generaties verstrekkende gevolgen heeft. Door architectuur aangepast aan het karakter van de buitenplaats wordt dit echt niet beter!

P.S. van der Kaaij

---

Fragiel evenwicht

‘Even recapituleren: ‘De Geesten’ zijn een absoluut uniek kapitaal in Oegstgeest. Hoogwaardige natuur, cultureel erfgoed en maatschappelijk nut vormen harmonieus, maar ook fragiel evenwicht. 

De drievoudig beschermde status die op het gebied rust (Rijksbeschermd dorpsgezicht, Natuurnetwerk Nederland, landgoed- en kasteelbiotoop) spreekt boekdelen. Een nieuw bestemmingsplan zal dit unieke kapitaal dienen te beschermen. Terughoudendheid is het devies. 

Consequenties van iedere eventuele nieuwe ontwikkeling dienen uiterst zorgvuldig te worden doordacht. Uit de Gebiedsvisie die op 3 juni ter stemming aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, blijkt dat daarvan overduidelijk geen sprake. Dit ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen. 

Disproportionele toename van bouwvolume in het kwetsbare kerngebied; onoverzichtelijke parkeerproblematiek; een onvoldoende beeld van de effecten van extra bedrijvigheid en (fiets)verkeer voor ecologie, zorgfunctie en recreatiemogelijkheden. 

Dus, geachte raadsleden, ik raad u vriendelijk doch dringend aan: maakt u allereerst nog even een ommetje over ‘De Geesten’, haalt u dan nog eens diep adem en verzoek het college op 3 juni om meer tijd, opdat een degelijke Gebiedsvisie kan worden uitgewerkt. ‘De Geesten’ zijn het waard. Weet uw plicht!’ 

Frans Adriaen

---

Het unieke en weinige groen moet worden behouden

Het gebied de Geesten, het terrein van Endegeest maar zeker ook daaromheen, is een mooi rustig gebied dat de inwoners van Oegstgeest de gelegenheid geeft te sporten en recreëren in het groen. Ponycentrum Leeuwenhoek is ook gelegen in dit unieke stukje groen tussen de bebouwing van Leiden en Oegstgeest. Hierbij bieden wij gelegenheid tot paardensport in de buitenlucht, wat goed is voor lichaam en geest. Zeker in deze tijd erg belangrijk!

In het plan Oegstgeest in beweging spreekt de gemeente van versterking van groen en verenigingsleven, iets waar wij natuurlijk helemaal achter staan! Wij begrijpen dat er soms economische afwegingen gemaakt moeten worden, maar dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van dit mooie gebied. 

Zoals velen maken wij ons ook zorgen over de diverse bouwplannen. Het unieke en weinige groen dat de Gemeente rijk is, moet worden behouden. We moeten hier zuinig op zijn. Niet alleen op het terrein van Endegeest, maar ook op onze weilanden.  Deze moeten onbebouwd blijven, zodat onze paarden, evenals andere (wilde) diersoorten en voorbijgangers hier kunnen blijven genieten van dit uniek stukje natuur. Laten we er dus samen voor waken dat het mooie gebied niet vervangen wordt door een bedrijventerrein met grote gebouwen!

Maxine - Ponycentrum Leeuwenhoek

---

Stop de verdozing

Park Endegeest is een uniek stukje natuur te midden van een verstedelijkt gebied, met veel elementen van grote cultuurhistorische betekenis en schoonheid, omgeven door een deken van serene rust. 

Het is een gebied dat al meer dan een eeuw wordt gebruikt voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en haar bewoners. Door een terugtrekkende beweging van de GGZ is een belangrijk deel verkocht aan de Oudendal Groep en zijn vele gebouwen al geruime tijd niet in gebruik. Het gevolg is verwaarlozing van het prachtige gebied. Het is saai, donker, bijna schimmig. 

Dat de Oudendal Groep hun verkregen eigendommen ten gelde willen maken is begrijpelijk zolang dit maar gebeurt in harmonie met het gebied en haar gebruikers. Laat het kasteel weer het stralende middelpunt worden. Zet het letterlijk in de schijnwerpers en creëer aan de voorkant een mooie wandellaan omzoomd door sfeervolle verlichting en bomen.

Bijgebouwen kunnen prima worden aangepast, dit geldt ook voor de voormalige Julianaschool t.b.v. de Leo Kannerschool, maar toon respect voor de cultuurhistorische waarde en laat ze ondergeschikt blijven aan het kasteel. 

Beperk het gemotoriseerde verkeer op de Endegeesterstraatweg want het huidige aanbod is het gebied al onwaardig. Leg wandelpaden aan, plaats bankjes, creëer een plek waar mensen willen zijn zodat alle bewoners van Oegstgeest, maar ook de cliënten van de GGZ en werknemers uit het Bio Science Park ervan kunnen genieten en daarmee de liefde voor de natuur en elkaar terugkeert in het park.

 De groene specht

Meer berichten