Logo oegstgeestercourant.nl
De wethoudersploeg is weer dezelfde als twee maanden geleden. | Foto Willemien Timmers
De wethoudersploeg is weer dezelfde als twee maanden geleden. | Foto Willemien Timmers (Foto: Willemien Timmers)

Eendere coalitie, zelfde college, Nader coalitieakkoord - Partijen reageren

  Politiek

De nieuwe coalitie van Oegstgeest is dezelfde als voor de crisis, vlak voor de zomer. Op vrijdag 11 september werd het Nader coalitieakkoord gepresenteerd door VVD, CDA en Progressief Oegstgeest. Hieronder reageren de zes Oegstgeester politieke partijen op deze hernieuwde start en de terugkeer van wethouder Peter Glasbeek.

• “De VVD vindt dat Oegstgeest en haar inwoners het beste gediend zijn met een voltallig bestuur, bestaande uit partijen met een meerderheid in de raad, om de huidige opgaven goed uit te kunnen voeren. Vandaar dat we, samen met het CDA en PrO, onze verantwoordelijkheid hebben genomen te komen tot dit aanvullende coalitieakkoord in het belang van ons dorp. Het oude coalitieakkoord blijft onveranderd van kracht, het ‘nader coalitieakkoord’ regelt een aantal aanvullende actuele onderwerpen. Ondanks de onhoudbare tekorten op jeugdhulp (zoals in veel gemeenten) bezuinigen we niet op belangrijke maatschappelijke voorzieningen zoals het zwembad of de bibliotheek.

Oegstgeest doet mee aan stadsverwarming uit Leiden/Rotterdam maar alleen als voldaan wordt aan een aantal strikte voorwaarden. De financiële risico’s hierbij zijn zeer groot. Draagvlak, betaalbaarheid en ‘woonlastenneutraliteit’ hebben we nadrukkelijk laten opnemen.

Een snelle en goede oplossing vinden voor de Leo Kanner-school is voor de VVD van groot belang. De GDT-school komt ruimte te kort, de zolder is deels afgekeurd en dient opgeknapt te worden. De VVD wil spoedig een plan zien hoe we de GDT-school het beste kunnen opknappen. Indien financieel verantwoord heeft renovatie van dit gemeentelijk monument onze voorkeur i.p.v. sloop of verhuizen. VVD-wethouder Matthijs Huizing is hiervoor verantwoordelijk.

Kasteel Endegeest en omgeving viel sinds juli onder wethouder Huizing en blijft daar. We zijn daar zeer blij mee vanwege de recente ontwikkelingen en de continuïteit. Afval- en groenbeleid gaan in ruil naar wethouder Glasbeek.”

• “Progressief Oegstgeest is erg blij dat het harde werk van informateur Ruud Koole tot een hernieuwde coalitie voor Oegstgeest heeft geleid. De nadere afspraken over zowel omgang als inhoud geven een nieuwe basis voor de eerder beschadigde samenwerking tussen PrO, CDA en VVD. Het akkoord op inhoudt zorgt voor zekerheid voor inwoners: er wordt niet bezuinigd op maatschappelijke voorzieningen, we gaan stappen zetten voor de energietransitie en we blijven ons inzetten voor betaalbare huisvesting in Oegstgeest.

Ook andere zaken, zoals het behouden van een kringloopfunctie voor Oegstgeest en het aanpakken van zorgelijke ontwikkelingen op de woningmarkt – verkamering, huisjesmelkers – worden met dit akkoord op de politieke agenda gezet. De hernieuwde afspraken geven PrO het vertrouwen om weer aan de slag te gaan, mét Peter Glasbeek op de portefeuille ruimtelijke ordening en wonen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Peter Glasbeek op de huidige en nieuw verkregen dossiers – waaronder VANG (van afval naar grondstof) en groenbeleid – zijn kennis en ervaring in zal zetten om het progressieve geluid binnen het gemeentebestuur te laten horen."

• “Het CDA is blij dat er aan het begin van het nieuwe politieke jaar weer een complete coalitie en een volwaardig college is. Dat is belangrijk voor Oegstgeest, zeker in deze tijden. Een hernieuwing van een samenwerking die in de afgelopen jaren met veel energie heeft gewerkt aan het versterken van ons dorp: met onder andere een sportakkoord, een woonvisie, verstandig afvalbeleid en het realiseren van meer groen in het dorp.

De coalitie en het college kunnen weer aan de slag om de rest van het oorspronkelijke akkoord uit te voeren, om te zorgen dat in De Geesten en Nieuw-Rhijngeest Zuid ontwikkelingen plaatsvinden die het dorp versterken en om te zorgen dat de goede dingen gebeuren op het gebied van energie en financiën: geen lastenverhogingen, geen bezuinigingen op maatschappelijke voorzieningen.

Het is mooi om te zien dat ook politieke ruzies kunnen worden bijgelegd, dat partijen bereid zijn over het eigen gelijk heen te stappen in het belang van het dorp. Dat geeft vertrouwen. We kunnen weer met frisse energie aan de slag om te zorgen dat het over tien, twintig jaar minstens zo fijn wonen is in Oegstgeest als nu.”

• “D66 heeft met verbazing naar de herrijzenis van de coalitie tussen PrO, VVD en CDA gekeken... De coalitie is in juni heel broos gebleken. Toen wethouder Glasbeek dreigde op te stappen, trok de VVD-fractie de steun voor de plannen van de wethouder in en stortte de coalitie als een kaartenhuis in elkaar.

Nu lijkt de vertrouwensbreuk van juni weggestopt en begraven. Waar in juni niemand de coalitie wilde redden is de oplossing nu een regelmatig coalitieoverleg. Voor D66 is het onbegrijpelijk dat voor een dergelijke conclusie een crisis en een informatieronde nodig zijn geweest. Wij zijn niet overtuigd dat hiermee de stabiliteit van deze coalitie gegarandeerd is.

D66 maakt zich zorgen over de onderhandelingen zoals deze de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Debatten over zware actuele thema’s zijn nu aan de onderhandelingstafel van drie partijen besproken en afgestemd. Van enige transparantie naar belanghebbenden is geen sprake.

Hoe blijft de energietransitie voor onze inwoners betaalbaar? Waar halen we de financiële middelen vandaan om de tekorten vanwege corona en de jeugdzorg te dekken? Welke afspraken heeft de coalitie met de projectontwikkelaar gemaakt om verder te kunnen met de Geesten? En wat is de schade van deze coalitiecrisis voor Oegstgeest? De gemeente heeft het zwaar nu in tijden van Corona. In een stabiele coalitie maak je dan gewoon nadere afspraken zonder een coalitiecrisis.

D66 zal zich de komende tijd inzetten om de noodzakelijke dossiers op tafel te krijgen en het samen met belanghebbenden in het dorp tot een succes te maken.”

• “Ondoordacht, ongeloofwaardig en ongewenst. De coalitie brak door onderling wantrouwen. Dit akkoord moet dit wantrouwen wegnemen. Het doet niets aan het door de eerste formateur gesignaleerde probleem van de verziekte bestuurscultuur van het college.

• Hart voor Oegstgeest heeft bij het zoeken naar een nieuwe coalitie constructief verkend of met VVD en CDA aan een transparante en op de inwoners gerichte bestuurscultuur invulling kon worden gegeven. Deze partijen zagen het probleem niet en vonden dat gewoon zo doorgegaan kon worden. Daaraan kan onze partij niet meewerken. Ons dorp krijgt nu dezelfde coalitie en nota bene opnieuw wethouder Glasbeek namens PrO. Dit vindt Hart voor Oegstgeest ondoordacht, ongeloofwaardig en ongewenst.

Het Nader coalitieakkoord staat vol goede voornemens, maar het ging al bij de start mis.

- Zeggen dat we inwoners moeten informeren en draagvlak creëren voor besluiten, maar nu al zonder draagvlak een knoop doorhakken over stadsverwarming door een warmterotonde.

- Zeggen dat de GEHELE raad moet worden geïnformeerd en dat dit ook tijdig moet, maar nu al aan de oppositiepartijen informatie onthouden op basis waarvan tijdens de coalitievorming is besloten om de huidige procedure bestemmingsplan De Geesten door te zetten

- Het niet, zoals gebruikelijk, uitnodigen van de oppositiepartijen bij een presentatie van de coalitie en het Nader akkoord, geeft ook wat aan…

Doorgaan met de verziekte bestuurscultuur zal duren tot de volgende verkiezingen.”

• “De terugkeer van de gevallen coalitie en van de zelf vertrokken PrO-wethouder Peter Glasbeek is volstrekt ongeloofwaardig, vindt Lokaal. Ruim twee maanden na het vertrek van wethouder Glasbeek en de val van een kwestieus handelend college is Oegstgeest weer terug bij af.

Een zomer vol gesprekken door twee informateurs heeft niets anders opgeleverd dan deze gelijmde coalitie van brokkenpiloten en een flinterdun en nietszeggend ‘Nader coalitieakkoord’.

De keuze van coalitiepartijen VVD, PrO en CDA om zo door te modderen komt voort uit schaamteloos machtsbehoud tegen elke prijs. De onrechtmatige handtekeningen van dit college onder de overeenkomst met projectontwikkelaar Oudendal worden doodgezwegen.

De gehele gang van zaken - tot en met de uiteindelijke YouTube persconferentie - is van een tenenkrommend amateurisme.

In de middag van vrijdag 11 september werd aan de pers gemeld, dat er diezelfde (!) avond om half negen een persconferentie zou zijn. Andere fracties werden niet geïnformeerd. De raad werd niets gemeld. Inwoners zijn door de gemeente niet op de hoogte gesteld. En de digitale YouTube conferentie liep - in coronatijd - volledig in de soep.

Een schaamteloze vertoning richting inwoners en andere politieke partijen. Het maakt ten volle duidelijk dat de bestuurscultuur in Oegstgeest ernstig tekortschiet. Iets wat VVD-informateur Janssen al op 12 juli deed vaststellen dat een breed gedeelde conclusie is dat “communicatie en samenwerking tussen college en raadsfracties aan een grondige reset toe zijn”. En dat kan pas als dit (inmiddels weer) voltallige college vertrekt.”

Meer berichten