Op weg naar de verkiezingen: Lijsttrekkers over financiën | Oegstgeester Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: PR

Op weg naar de verkiezingen: Lijsttrekkers over financiën

  Politiek

D66

De afgelopen vier jaar is de schuldpositie van Oegstgeest gedaald naar 51 miljoen euro.

Het college had de wind in de rug door de verkoop van Nieuw-Rhijngeest. De komende periode lijkt minder rooskleurig. De inkomsten van de precariobelasting vervallen en de kosten voor jeugdzorg stijgen.


Het wordt moeilijk om de voorzieningen op peil te houden en de schuldenlast te verlichten. D66 vindt dat deze twee pijlers in balans moeten zijn. Meer grip op regionale kosten is daarbij voor D66 een eis.


D66 wil met het vervallen van de precariobelasting geen lastenverlichting. We vinden sommige publieke investeringen belangrijk – bijvoorbeeld in het sociaal domein en schone energie – omdat die juist op de lange termijn pro?jt opleveren. D66 wil inwoners meer betrekken bij deze keuzes voor de toekomst.

Elfred Bus


VVD

De gemeenteschuld is nagenoeg gehalveerd, de rentelasten dalen gestaag, de overheidsfinanciën zijn weer op orde.

De afgelopen vier jaar hebben we als VVD en coalitiepartij hard gewerkt om Oegstgeest uit de financiële crisis te krijgen. Dat is gelukt maar we zijn er nog niet.

De kosten voor jeugdzorg stijgen enorm tot een onhoudbaar niveau. De precariobelasting vervalt per 2022, wat een jaarlijks tekort van €1,7 miljoen betekent. De gemeenteschuld dient verder te dalen tot een houdbaar niveau.
De VVD wil daarvoor maatregelen nemen waarbij de gemeente slimmer werkt en minder uitgeeft (zie bijvoorbeeld rioolonderhoud). Het peperdure nieuw afvalinzamelingssysteem van D66/Pro/Lokaal/HvO wordt geschrapt (besparing €1,3 miljoen aan ondergrondse afvalcontainers).
De VVD zet zich in voor relatief lage belastingen, lage gemeenteschuld en een financieel degelijk beheer van ons mooie Oegstgeest.

Sven Spaargaren


Progressief Oegstgeest

Progressief Oegstgeest staat voor een degelijk financieel beleid; we willen voorkomen dat toekomstige generaties ''de schuld krijgen''.

De Oegstgeester begroting moet dus op orde. Dit moet alleen niet, zoals de afgelopen periode is gebeurd, ten koste van lokale organisaties, initiatieven en de kwetsbaren in de samenleving die bijdragen aan de gemeenschap. De Gemeente heeft een restschuld van boven de 50 miljoen – met bijbehorende renterisico's -, geen grond meer om te verkopen, en moet binnenkort de afschaffing van de precarioheffing incalculeren. Om onder deze omstandigheden een sociaal en duurzaam beleid te kunnen voeren moet het gemeentelijke huishoudboekje op orde gebracht worden. Geen onnodige rechtszaken, haalbaarheidsonderzoeken, ondernemersontbijtjes en planschade. Progressief Oegstgeest wil het Gemeentebudget uitgeven aan waardevolle investeringen, zoals sport, duurzaamheid, cultuur en ons sociale vangnet.

Melanie van Driel


Hart voor Oegstgeest

Hart voor Oegstgeest is positief over de halvering van de schulden sinds de presentatie van onze voorbegroting in 2012 tot ruim € 50 miljoen nu.

Door de voor lange tijd vastliggende lage rente is er geen acuut probleem. Maar er komen grote uitgaven aan, zoals voor jeugdhulp en de brug Poelgeest.

De precariobelasting vervalt in 2021. Hart voor Oegstgeest wil dit opvangen door efficiënter verlenen van jeugdhulp en een vergoeding van nutsbedrijven voor het gebruiken van gemeentegrond.

Ook kijken wij naar een verschuiving in lasten van de inwoners van door nutsbedrijven doorberekende precariobelasting naar onroerendzaakbelasting.

En Hart voor Oegstgeest voelt voor een gunstiger methode voor de rioolheffing en verkoop van bezittingen, die niet nodig zijn voor de dienstverlening aan inwoners.

Frits van Dissel


CDA

Vier jaar geleden had Oegstgeest €100 miljoen schuld. Het CDA beloofde de gemeenteschuld aan te pakken als we met een wethouder in het college zouden komen.

Een hoge schuld betekent immers dat er minder geld is voor zorg, sport en groen zodra de rente stijgt. Inmiddels is de schuld ongeveer gehalveerd. Dat komt door de goedlopende woningbouw in Nieuw-Rhijngeest enerzijds en solide financieel beleid van dit college onder leiding van de CDA-wethouder Financiën anderzijds.

De komende periode willen we doorbouwen op het succesvolle financiële beleid van de afgelopen jaren. Wij willen minder geld uitgeven aan asfalt en willen onverstandig afvalbeleid met investeringen in dure wijkcontainers een halt toeroepen. Het CDA vindt dat de gemeente eerst het geld dat zij heeft goed moet besteden, voordat zij om extra geld van inwoners vraagt. Wij vinden daarom dat lokale lastenstijgingen altijd tot een minimum moeten worden beperkt.

Eibertjan van Blitterswijk


Lokaal

Op financieel gebied heeft Oegstgeest een fors probleem.

Onze gemeente heeft een te grote schuldenlast. Er is de afgelopen jaren onvoldoende gestuurd op de verlaging van de schuld. Als er niet direct wordt ingegrepen, zal deze schuld nog verder toenemen. Ook een rentestijging ontwricht meteen de begroting. Andere zaken worden dan weggedrukt: sociale voorzieningen, groenonderhoud, sport en cultuur. Oegstgeest heeft nog een schuld van meer dan 50 miljoen euro – 2000 euro per inwoner. Dat is een restschuld. Daar staan geen inkomsten meer tegenover. Een aantal tegenvallers komt op ons af. We weten dat de opbrengst van de precariobelasting wegvalt en zien forse tegenvallers in de Jeugdzorg op ons afkomen. LOKAAL vindt dat een goed financieel beleid moet worden gevoerd waar uitgaven, belastinginkomsten en schuldreductie verantwoord op elkaar zijn afgestemd. In de volgende coalitie moeten we direct harde afspraken in euro's maken over de trendmatige verlaging van de schuld tot onder 80%.

Eelke van den Ouweelen


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225559&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>