Bestuurslid Frank ter Beek overhandigt het rapport aan wethouder Tim van Tongeren.
Bestuurslid Frank ter Beek overhandigt het rapport aan wethouder Tim van Tongeren. Foto:

Energiek Poelgeest luidt noodklok: ‘overbelasting stroomnet dreigt’

Algemeen

Bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest (Oegstgeest) heeft maandag 19 februari in een overleg met wethouder van Tongeren (duurzaamheid, energietransitie, participatie) hem een rapport vanuit hun Werkgroep Elektriciteit en een handreiking over ‘lobby en participatie’ overhandigd. In het overleg tussen de gemeente en Energiek Poelgeest is gepraat over de problemen waar bewoners tegenaan lopen bij de overstap naar duurzame stroom. Daarnaast is gesproken over de samenwerking tussen de gemeente en Energiek Poelgeest op het gebied van de energie en warmtetransitie. Waar mogelijk betrekt de gemeente de bewonerscoöperatie en vraagt hen mee te denken, ook als het hun voorbeeldrol voor andere wijken betreft. Ook voor de andere wijken in Oegstgeest geldt dat daar hard gewerkt wordt aan een toekomstbestendig en duurzaam Oegstgeest. Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van energiearmoede.

Energiek Poelgeest voorziet overbelasting van het stroomnet en constateert dat mogelijke oplossingen in de wijk niet van de grond komen. De coöperatie vraagt de wethouder of de gemeente mee zou willen werken aan het wegnemen van de belemmeringen op het gebied van het stroomnet. De oplossingen zijn niet alleen nodig in Poelgeest; ook de andere wijken in het dorp gaan aanlopen tegen een stroomvraag waaraan niet kan worden voldaan. De wethouder heeft aangegeven actief met Energiek Poelgeest in gesprek te willen blijven en hen ook te blijven betrekken bij projecten in andere wijken. Er komt daarvoor een structureel overleg met de gemeente. 

Problemen extra opwek

De werkgroep Elektriciteit van Energiek Poelgeest heeft in het rapport Drempels wegnemen weergegeven wat er moet gebeuren om op termijn voldoende duurzame stroom beschikbaar te hebben. Ze onderzocht samen met de gemeente onder andere mogelijkheden voor lokaal opwekken en leveren, zoals met zonnepanelen op het treintalud of op de plek waar nu de hoogspanningsmasten staan, een solar carport en een buurtbatterij. Lokaal opwekken en leveren kan een oplossing zijn voor een overbelast stroomnet. Alle aangedragen oplossingen blijken in de praktijk echter op belemmeringen te stuiten, zoals wet- en regelgeving, veiligheid, ruimte- of geldgebrek, en praktische uitvoerbaarheid. 

Grotere rol

Energiek Poelgeest greep het gesprek met de wethouder aan om ook de handreiking Lobbyen en leden werven te overhandigen. De provincie Zuid-Holland gaf Energiek Poelgeest de opdracht om uit te zoeken hoe lokale energiecoöperaties een grotere rol in de energietransitie kunnen spelen. De handreiking is daarvan het resultaat. Die laat zien welke activiteiten coöperatie Energiek Poelgeest in de afgelopen anderhalf jaar heeft uitgevoerd om uit te groeien tot een brede wijkvertegenwoordiging en om tegelijkertijd het belang van een bottom-up energietransitie onder de aandacht van (lokale) overheid te brengen.

Rioolwaterzuivering

Energiek Poelgeest kwam eerder in het nieuws vanwege haar samenwerking met energiebedrijf Vattenfall. Er is mogelijk zicht op een duurzame warmtebron voor het warmtenet in de wijk, namelijk het relatief warme water uit de rioolwaterzuivering. In de aanloop naar de zomer wordt daarover meer bekend.

Uit de krant

Uit de krant