De uitgang van 'Overgeest', die uitkomt bij het Wilhelminapark.
De uitgang van 'Overgeest', die uitkomt bij het Wilhelminapark. Foto: Willemien Timmers

Raadsfracties reageren op ophef na vergadering over huisvesting statushouders in Hoefijzergebouw

Algemeen

De zes fractievoorzitters in de Oegstgeester gemeenteraad blikken terug op de raadsvergadering van afgelopen donderdag waarin groen licht werd gegeven voor de eventuele vestiging van statushouders en spoedzoekers in de gebouwen achter het raadhuis, en de commotie die daarna volgde over de genoemde ‘voorkeurswandelroute’ naar Winkelgebied De Kempenaer in een CDA-motie.

¦

“Het CDA heeft met overtuiging gestemd vóór het huisvesten van statushouders en spoedzoekers (zoals Oegstgeestenaren die in scheiding liggen) in het Hoefijzergebouw. Wij voelen met veel dorpsgenoten de diepe verantwoordelijkheid om mensen die een dak boven het hoofd nodig hebben te helpen waar dat kan.

Tegelijkertijd nemen wij zorgen van omwonenden rondom ruimtelijke ontwikkelingen altijd serieus. Eén van die zorgen is een forse toename van verkeersbewegingen in de omgeving. Wij hebben daarom om een gedegen verkeers- en parkeeronderzoek gevraagd om helder te laten zijn dat huisvesting op die plek inderdaad passend is. Met dezelfde motie vroegen wij om afspraken te maken over een goede verkeersafwikkeling als gevolg van de huisvesting van spoedzoekers en statushouders. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Endegeesterlaan, die uitmondt in de De Kempenaerstraat. Tijdens de vergadering is bevestigd dat dergelijke afspraken in soortgelijke situaties ook heel gebruikelijk zijn.

De fractie van HvO koppelde hier tijdens de vergadering verwerpelijke discriminerende beelden aan die vervolgens een eigen leven zijn gaan leiden. Ik heb dat als kwetsend en aanstootgevend ervaren. En heb daar direct op de grootst mogelijk manier afstand van genomen. Het CDA blijft zich inzetten om mensen in nood te helpen en reële zorgen van inwoners serieus te nemen.”

CDA - Eibertjan van Blitterswijk

¦

Oegstgeest draagt net als andere gemeentes haar steentje bij aan het huisvesten van statushouders. Vorig jaar hebben we 18 statushouders een plek gegeven en ook dit jaar zullen we er 40 in onze gemeente verwelkomen. Het COA vraagt om daarbovenop nog eens 175 statushouders te huisvesten in het Hoefijzergebouw. Een extra bijdrage van Oegstgeest aan de huisvesting van 175 statushouders , waarvan het overgrote deel alleengaande jonge mannen, vindt de VVD een onevenredig grote sociale druk op ons dorp leggen. Vele inwoners hebben op dit punt vergelijkbare zorgen geuit, die de VVD met hen deelt.

Daarbij is het Hoefijzergebouw bij uitstek geschikt voor ‘vergeten’ doelgroepen die niet voor een sociale woning in aanmerking komen. Denk aan studenten en spoedzoekers die al jarenlang geen woonruimte kunnen vinden. De VVD vindt dat zij door de andere partijen helaas in de steek gelaten worden.

Andere veelgehoorde zorgen van inwoners gingen over veiligheid. Als VVD hebben we hiervoor nadrukkelijk aandacht gevraagd. Dit werd helaas niet gedeeld door de andere partijen en de burgemeester.

De VVD heeft als enige tégen de motie, om statushouders niet door het Wilhelminapark naar de Kempenaerstraat te laten lopen, gestemd. Wij vinden dat ieder mens gelijkwaardig is en dat dus een statushouder op dezelfde manier behandeld dient te worden als iedere andere inwoner van Oegstgeest.”

VVD - Sven Spaargaren

¦

“D66 is voorstander van de tijdelijke huisvesting van statushouders. We willen wel dat het College zorgvuldig rekening houdt met de zorgen van omwonenden. Dat betekent voor D66 onder andere een grondig onderzoek naar de verkeerseffecten, zekerheid over de maximale termijn en goede afspraken over de samenwerking met omwonenden tijdens de huisvesting.

Er lag ook een voorstel van het CDA waarin gesproken werd over bewegwijzering naar het winkelgebied. D66 heeft aangegeven niet met deze zinsnede akkoord te zijn. We zijn daarom blij dat het CDA dit voorstel tijdens de vergadering heeft geschrapt.

Teleurgesteld zijn we in de VVD die om de statushouders tegen te houden plots groot voorvechter van sociale woningbouw bleek te zijn. Dit terwijl heel duidelijk aangegeven is dat snelle woningbouw niet mogelijk is. Deze tijdelijke opvang zit dat niet in de weg. D66 gaat graag verder in debat met de VVD hoe we de door jarenlang VVD-beleid ontstane tekorten in de sociale woningbouw echt gaan oplossen.”

D66 - Elfred Bus

¦

“PrO is blij dat de gemeenteraad zich uitgesproken heeft voor de huisvesting van 175 statushouders en 80 spoedzoekers in Overgeest voor een periode van vier of vijf jaar. Medemenselijkheid heeft in de Raad gewonnen van wantrouwen. Ook in de woningbouwplannen voor erna moet medemenselijkheid voorop staan met minimaal 25% sociaal en 25% middeldure huur. Eén onduidelijkheid moet weggenomen worden. Statushouders mogen zich net zoals ieder ander vrij bewegen en elke looproute door het dorp kiezen. Met PrO staan we hiervoor. Verder komen er natuurlijk geen bewoners van sociale huur aan de Narcissenlaan op straat te staan. MeerWonen neemt haar verantwoordelijkheid door zorg te dragen voor noodzakelijke renovatie en vervangende woningruimte voor haar huurders. Bij de huisvestingsaanvraag door het COA neemt de gemeente de positieve opvatting van de raad zwaarwegend mee. Het bieden van gelijke kansen door goede integratie staat daarbij hoog op het lijstje van prioriteiten. Daar zijn we trots op!”
Progressief Oegstgeest - Melanie van Driel

¦

“De motie van het CDA met een verzoek voor een speciale route, voor tijdelijke bewoners in Overgeest naar de De Kempenaerstraat, schoot de fractie van Hart voor Oegstgeest in het verkeerde keelgat. Een inperking van de vrijheid en daarmee discriminatie ten top was het gevoel dat direct bij ons opkwam. We hebben dit tijdens de raadsvergadering vergeleken met een andere inperking van de vrijheid: een scheiding van blanken en zwarte mensen in de bus tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Amerika.

Dit soort inperking is strijdig met artikel 1 van de grondwet, en kan dus niet. De verontwaardiging werd terecht opgepikt door veel mensen in Oegstgeest en het land, de media en de landelijke politiek. Waardoor het punt ‘verwerpelijke politieke eisen aan het COA’ op de agenda komt van de Tweede Kamer.

Wat ons verbaast is dat het CDA zelf niet inziet dat hun motie of het zonder motie met COA regelen van het punt van de looproute, dit discriminatie-gevoel kan oproepen.”
Hart voor Oegstgeest - Karin Rosdorff

¦

“In de discussie rondom de huisvesting van statushouders schiet het college van B&W ernstig tekort. Het college onthoudt de raad belangrijke informatie die nodig is om tot een goed oordeel te komen.

Al sinds vorig jaar wordt er door het college met het COA gesproken. Toch heeft de raad de inhoud van de aanvraag van het COA nog steeds niet gezien. Ondertussen vraagt het college de raad wel om een oordeel uit te spreken over “de intentie waarmee het college deze aanvraag in behandeling zal nemen”. Een zeer dubieuze en schimmige gang van zaken. Een dergelijk vaag mandaat kan alleen maar tot ongelukken leiden.

Er ligt geen raadsvoorstel. Geen onderzoeken. Bestemmingsplantechnisch zijn er grote obstakels. Het college wil huisvesting met een beroep op kruimelgevallenregeling en hardheidsclausule mogelijk maken. Stevige juridische procedures van belanghebbenden liggen in het verschiet.

Ook op veiligheidsgebied neemt dit college onaanvaardbare risico’s. Het betreft een zeer achteraf gelegen locatie met slechts één ontsluiting via een smalle monumentale poort. Er is geen enkel voorafgaand onderzoek naar de veiligheid van de locatie gedaan: brandveiligheid, verkeersveiligheid, sociale veiligheid. 255 overwegend alleenstaande mannen in het hoefijzergebouw is geen goede keuze. Dat is vragen om problemen.”

Lokaal - Eelke van den Ouweelen

¦

Uit de krant

Uit de krant